Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Claus Danielsen
    Foto: Claus Danielsen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

 Figur

Atlas

: Tag-Hejre overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Tag-Hejre er indtil 45 cm høj og med en grenet, nikkende indtil 15 cm lang top, der er ensidigt vendt. Bladene er 2-4 mm brede og grågrønne. Stråene er tydeligt dunhårede foroven, ligesom toppens grene og aksene er det.

Toppens grene bærer hver 2-8 hængende småaks. Småaksene er 10-30 mm lange og 4-8 blomstrede. Nedre yderavne er 5-8 mm, øvre yderavne 7-11 mm. Dækbladet (inderavnen) er 9-12 mm og bærer en 10-18 mm lang stak. Støvknapperne er 0,5-1 mm.

Tag-Hejre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Claus Danielsen

Forveksling

: Den vigtigste forvekslingsmulighed er Gold Hejre; men denne har glatte strå, ru (ikke dunhårede) stilke i blomsterstanden og glatte (ikke dunhårede) småaks. Gold Hejre har tydeligt længere grene i toppen og er ofte kraftigere og højere i væksten end Tag-Hejre. Desuden har Gold Hejre kun 1 (sjældnere 2) aks på hver stilk i toppen.

Man skal også være opmærksom på forvekslingsmuligheder med sjældne, indslæbte hejrearter, som evt. kan blive mere almindelige i Danmark i årene fremover.

Stivtoppet Hejre (A. rigida) og Spansk Hejre (A. madritensis) har top med tydelig oprette grene, som er meget kortere end Gold Hejres, og større småaks.

Opret Hejre (Bromus erecta) er tydeligt tueformet og med stift opret top; dens småaks ret langstakkede kan give anledning til overfladisk forveksling. Hvis man finder en Tag-Hejre med stift opret top, bør man konsultere en flora, f.eks. Den Ny Nordiske Flora eller Hubbards Grasses eller Jens Christian Schous nye bog om Danmarks Græsser.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig sjælden på egnede biotoper landet over, hyppigst i Østdanmark og især ved og nær større byer.
Tag-Hejre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli og visner hurtigt hen efter blomstringen.

Tidsmæssig fordeling

af Tag-Hejre baseret på Naturbasens observationer:
Tag-Hejre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tag-Hejre - månedlig fordeling

Biologi

: Tag-Hejre er en enårig urt der vindbestøves, og hvor frøene spredes med vind og dyr.

Etymologi: Se Opret Hejre Tectorum betyder noget i retning af "voksende på tage" - et sted, hvor jeg selv aldrig har set den.

Levested

: Hovedbiotopen er baneterræn, byggetomter og ruderater (et ruderat er en "fyldplads" eller "losseplads", taget i udvidet betydning). Men den kan også findes på strandvolde o.a. biotoper, hvor enårige planter har gode konkurrencebetingelser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9). Grasses C.E. Hubbard, Penquin Books 1982 ff. (intet ISBNnr. Angivet).

De senest indberettede arter i Naturbasen: