NATURBASEN

Generelle betingelser for brug af Naturbasens hjemmesider og apps

Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") er gældende for alle Naturbasen ApS' hjemmesider og apps, herunder naturbasen.dk, fugleognatur.dk, sommerfugleatlas.dk, guldsmedeatlas.dk, paddeogkrybdyratlas.dk, svirreflueatlas.dk, billeatlas.dk, planteatlas.dk og Naturbasens apps til iOS og Android (herefter benævnt "Naturbasen").

Når du bruger Naturbasen, accepterer du det fulde indhold af disse Betingelser.

Naturbasen ApS forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre, tilføje eller slette dele af Betingelserne, og du er som bruger eller besøgende forpligtet til og ansvarlig for løbende at holde dig opdateret med Betingelserne.

Din brugerprofil er personlig, og du må ikke overdrage den til andre eller lade andre benytte dit login.

Ansvar
Naturbasen ApS er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab (herunder driftstab, avancetab, tab af data eller goodwill), du måtte lide som følge af brug af Naturbasen.

Du skal holde Naturbasen ApS skadesløs for ethvert krav, herunder krav fra tredjemand, der måtte udspringe af manglende overholdelse af Betingelserne.

Rettigheder til Naturbasen
Du må ikke kopiere, ændre, distribuere, sælge eller udleje hele eller dele af Naturbasen.

Du må ikke foretage reverse engineering eller på anden måde forsøge at genskabe Naturbasens kildekode, objektkode, brugerflade eller grafiske elementer, med mindre dette er tilladt ifølge lov eller du har opnået forudgående, udtrykkeligt og skriftligt samtykke til dette fra Naturbasen ApS.

Rettigheder til Materialet
Som bruger af Naturbasen er du ansvarlig for alt materiale, herunder billeder, video, tekst og lignende (herefter "Materialet"), som du uploader på Naturbasen. Når du uploader Materiale på Naturbasen, indestår du for:

  • at du har alle nødvendige rettigheder til Materialet og retten til at bruge det som beskrevet i Betingelserne,
  • at alle de informationer, du leverer, er nøjagtige og fyldestgørende og ikke er i strid med Betingelserne, og
  • at Materialet ikke er til skade for nogen personer eller grupper af personer eller på anden måde strider mod almindelig anstændighed og sædelighed.

Du giver Naturbasen ApS en vederlagsfri, tidsubegrænset, uigenkaldelig og ikke-eksklusiv ret til at anvende, kopiere, modificere, udstille, arkivere, opbevare, videregive og distribuere Materialet på internettet og diverse platforme, herunder Naturbasen og de medier, som vores samarbejdspartnere råder over, samt på andre fysiske og elektroniske medier.

Du accepterer endvidere, at Naturhistorisk Museum i Aarhus arkiverer en kopi/backup af Materialet med henblik på at skabe en "Digital Naturarv".

Kvalitetssikring
For at sikre Materialets pålidelighed er det nødvendigt at sikre, at der foreligger tilstrækkelig dokumentation for de informationer, som uploades. Derfor kvalitetssikres enhver observation og tilhørende dokumentation af et kvalitetsudvalg.

Kvalitetsudvalget skal sikre, at Materialet har en tilstrækkelig kvalitet til efterfølgende at kunne anvendes i historisk eller videnskabelig øjemed. Når kvalitetssikringen er gennemført, er det ikke længere muligt at redigere i eller at slette Materialet.

Såfremt kvalitetsudvalget ikke kan godkende Materialet, vil det blive slettet eller deaktiveret, uden forpligtelse til at give dig yderligere begrundelse herfor.

Brug af Naturbasen
Naturbasens medlemmer må alene bruge Naturbasen til private formål.

Enhver kommerciel, offentlig, forskningsmæssig eller foreningsmæssig brug af Naturbasen og dets indhold må kun ske mod forudgående udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra Naturbasen ApS, og Naturbasen ApS forbeholder sig ret til at kræve betaling for en sådan brug.

Enhver brug af indholdet i Naturbasen skal ledsages af en passende og tydelig kildeangivelse.

Sletning og ophør af brugerprofil
Naturbasen ApS forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at begrænse eller stoppe din brugeradgang til Naturbasen uden begrundelse.

Hvis du sletter din profil på Naturbasen, er Materialet, du har uploadet, fortsat tilgængeligt på Naturbasen, og du vil ikke længere kunne redigere eller på anden måde tilgå Materialet.