Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian  Nielsen
    Foto: Brian Nielsen
  • Fotograf: Elsebeth Hauge
    Foto: Elsebeth Hauge
  • Fotograf: jens veilgaard vendelbo
    Foto: jens veilgaard vendelbo

Kendetegn

: Længde 69-81 cm, vingefang 100-135 cm. En let genkendelig gulbrun hejre. Den har desuden sort skægstribe i kontrast til gulbrun kind, samt mange mørke længdestriber, især på undersiden. Næbbet er gulgrønt. Desuden sort isse. Benene er grågrønne, og øjet er orange. Kønnene er ens. Juvenil: ligner meget adult, men giver et lidt lysere indtryk. Flugt: Flyver lavt, bred og rundvinget og næsten ugleagtigt.

Camouflage stilling: Så står den med næbbet direkte op i luften i pælestilling og forsøger at falde i med rørskoven, hvilket lykkes overraskende godt.

Stemme: Tågehornagtigt, pauken: "Hoooo-oh" som i optimale vejrforhold kan høres i en radius på op imod 5 kilometer.

Rørdrum
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Johan Christensen

Forveksling

: Rørdrum kan forveksles med den i Danmark meget sjældne Amerikanske Rørdrum, Botaurus lentiginosus.

Udbredelse

: Arten lever i Europa, Nordafrika og i et bælte gennem Asien til Stillehavet. Hovedudbredelsesområdet er dog i Østeuropa.

Dens skjulte levevis i rørskovene gør arten utrolig svær at vurdere bestanden på, og man bruger dér mængden af paukende hanner som målestok for antallet af ynglepar. Bestanden har i Danmark gennemlevet en kraftig stigning i bestanden fra 24-40 par i starten af 1980erne til 200-300 par i dag. Hovedudbredelsesområdet herhjemme er uden tvivl i Vejler-området, men også i Tøndermarsken holder mange til.

Antallet af rørdrummer reguleres hårdt efter vinterens temperatur og varighed.

Rørdrum - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten lever i Danmark hele året, men ses sjældent på grund af den skjulte levevis. I perioden april til juli høres i stedet dens meget karakteristiske pauken. Sidst på sommeren udviser de dog en større flyveaktivitet, hvor man kan være heldig at se dem i luften, samt i vinterhalvåret hvor man kan være heldig at se den fremme ved våger.

Tidsmæssig fordeling

af Rørdrum baseret på Naturbasens observationer:
Rørdrum - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rørdrum - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever især af fisk, padder og invertebrater, som fanges i åbninger i rørsumpene eller på vandfyldte enge, oftest i rørskovenes randzoner.

Reden er lavet af gamle tagrør. Normalt lægges der 5-6 æg normalt primo marts måned. Æggene udruges udelukkende af hunnen, hvilket hun bruger omkring 25 dage på. Når ungerne er lidt over 1 måned gamle, bevæger de sig væk fra reden - længe før de er flyvefærdige. Omkring 8 uger gamle kan ungfuglene klare sig selv. Polygami (flere mager) er tilsyneladende normalt for arten.

Mange fugle menes at forsøge at overvintre i deres yngleområder for at sikre sig disse til foråret. Strenge vintre og overisning kan dog dels få dem til at bukke under eller trække til Sydvesteuropa.

Levested

: Rørdrum yngler og lever i fugtige rørskove ved søer, moser og brakvandsfjorde.

Trusler

: Afvanding af yngleområder, da rørskoven skal være permanent vanddækket i yngletiden for at mindste prædationstrykket. Menneskelige forstyrrelser på ynglepladserne, incl. rørhøst, græsning o.l. Eutrofiering af levestederne og dermed dårligere og færre fødeemner.

Bevaringstiltag

: Oprettelse og bevaring af naturlig hydrologi.

Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder samt ynglefuglereservater.

Nedsat kvælstofpåvirkning, evt. ved at lede drænvand uden om yngleområder eller oprette nye vådområder som N-fælder før kvælstoffet udledes til yngleområderne.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mullarney m.fl. Fugle i felten 2000, samt Meltofte m.fl. Fuglene i Danmark 2002 Beman m.fl Fuglene i Europa, Nordafrika og mellemøsten 1998

De senest indberettede arter i Naturbasen: