Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Erland Refling Nielsen
    Foto: Erland Refling Nielsen
  • Fotograf: Brian Forsberg
    Foto: Brian Forsberg

Kendetegn

: Længde 55-65 cm og vingefang på 88-105 cm. Har det karakteristiske spoveagtige nedadbøjede næb og minder i det hele taget meget om en forvokset Stor Regnspove. Fjerdragten giver et mørkt indtryk, men adulte fugle har smukke changerende farver i grønt og rosa. Et metallisk farvespil, som man dog kun ser i solskinsvejr. Flugt: Glidende, med få hurtige vingeslag. Den flyver med strakt hals, hvor benene stikker ud bag kroppen, og man kan næsten ikke undgå at bemærke det krumme næb.

Adult vinterdragt er knap så metalliskfarvet og giver et mere mat helhedsindtryk med en mængde lyse små striber på hals og hoved.

Ungfuglen har ikke de smukke metalliske farver og virker derfor meget mere mat, men giver dog et lysere indtryk på undersiden. Som adult vinter, har de ligeledes lyse striber på hovedet og halsen.

Stemme: Et hæst "Gruu", men opleves herhjemme mest tavs.

Jizz: ses en mørk storspove, skal man være på dupperne.

Sort Ibis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karsten Madsen

Variation

: Amerikansk Sort ibis, P.chihi, hvor adult ligner omtalte Sort ibis til forveksling. Og endnu en amerikaner; Puna ibis P.ridgway.

Forveksling

: Eremitibis Geronticus eremita, samt de to nævnte amerikanere.

Udbredelse

: Er udbredt i alle kontinenter; Sydeuropa, Centralasien, Amerika, Afrika kort sagt i regionerne, hvor der er varmt.

Bestanden i Europa anslås til at være på 7-9.000 par.

Fuglene forlader deres yngleområder i august-oktober og overvintrer primært i tropisk Afrika. De returnerer til yngleområderne igen ultimo marts-primo april måned.

Sort Ibis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Meget sjælden gæst i Danmark med omkring 33 fund herhjemme. Den ses ofte i perioden: maj-juni, men dog hyppigst i august-september og flest i oktober måned. Der er fund fra hele Danmark, men særlig Ringkøbing amt fx Tipperne, har flere iagttagelser.

De fleste ibiser ses kun 1 dag på lokaliteterne herhjemme, inden de igen flyver videre. Derfor må fundet af den langtidsstationære ibis ved Tobberup, Hobro benævnes som usædvanlig. Ægteparret Lyngaa opdagede nemlig deres gæst den 28.09.06 og med undtagelse af en lille 14 dags periode, har den dagligt været at se ved gårdens mødding til stor glæde for mange mennesker.

Tidsmæssig fordeling

af Sort Ibis baseret på Naturbasens observationer:
Sort Ibis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sort Ibis - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler gerne i kolonier i rørskove, buske, samt i træer. Den lægger ofte 3-4 (2-7) blå-grønne æg som udruges i løbet af ca. 21 dage. Ungerne er flyvefærdige små 30 dage senere.

Føde: mindre vanddyr, padder, småfisk og insekter, men også små slanger figurerer på menukortet.

Arten er meget selskabelig, og ses derfor ofte søge føde i små flokke og ikke sjældent sammen med forskellige hejrer.

I træktiden opleves dog større flokke, som i flugten ser noget rodet ud, modsat fx gæs som typisk kommer i smukke formationer.

Levested

: Oversvømmede lavvandsområder/enge/kær - gerne med stor vegetationsrigdom synes at være iblandt de foretrukne biotoper.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens fugle v/Génsbøl, Gads Forlag 1991.

Fugle i Europa v/ L.Jonsson, Gyldendal 1994.

Fugle i felten v/Mullarney m.fl L&R 2004.

Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten v/ Beaman, Madge & Olsen Gads forlag1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: