Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karsten Madsen
    Foto: Karsten Madsen
  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen

Kendetegn

: Storken er en af Danmarks sjældneste ynglefugle, men takket være sin optræden i talrige folkeeventyr, mundhed og børnesange, er den alligevel en af de bedst kendte. Udseendet er uhyre karakteristisk. Storken er en meget stor langhalset fugle med lange ben og langt næb. Kroppen er hvid, mens svingfjerene er sorte. Næb og ben er røde. På jorden går storken med lange afmålte skridt, mens den er en kraftfuld flyver og svæveflyver i luften. Den flyver altid med strakt hals i modsætning til fiskehejren, der flyver med sammenkrummet hals.

Længde typisk 1 - 1,1 m, med et vingefang på omkring 2 m.

Hvid Stork
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Carsten Holm Clausen

Variation

: Der er ingen ydre forskel på de to køn. Unge storke har lidt blegere ben end voksne, og det røde næb har mørk spids.

Forveksling

: Storken kan normalt ikke forveksles med andre fugle. I meget stærkt lys kan en flyvende trane godt se næsten hvid ud, men den har længere ben og længere og lidt slankere hals. Sort Stork kan også ligne i silhuet.

Udbredelse

: Danmark ligger på kanten af udbredelsesområdet mod nordvest. Her har arten i mange år været i tilbagegang, først og fremmest på grund af manglende fourageringsområder. I de seneste årtier har ynglebestanden været nede på encifrede tal, og i enkelte år har storken slet ikke yngler i landet. Der er blevet gjort mange forsøg på at bringe storken tilbage, blandt andet ved opsætning af kunstige reder mange steder i landet, men hidtil uden det store held.

Syd for os er storken vidt udbredt i Østeuropa, samt Spanien og Nordafrika.

Hvid Stork - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Storken er en trækfugl, der kun ses i Danmark i yngletiden og i trækperioderne forår og efterår. I sjældne tilfælde kan enkelte individer overvintre, som regel fordi de bliver fodret, eller omstrejfere fra de mange storkefarme i det sydlige Sverige kan dukke op i Danmark om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Hvid Stork baseret på Naturbasens observationer:
Hvid Stork - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvid Stork - månedlig fordeling

Biologi

: Storken yngler gerne i nærheden af mennesker, ofte i reder der anbringes på taget af bygninger. Rederne er meget store konstruktioner af grene, og de bruges år efter år. I naturen yngler storke gerne i toppen af træer. Er ikke specielt sky i forhold til mennesker.

Levested

: Hvid Stork yngler gerne i åbne ekstensivt dyrkede landbrugsområder, hvor den har nem adgang til fugtige områder - enge, sumpe omkring vandløv og lignende steder. Lever af mindre dyr som frøer, fisk, insekter, slanger, mindre fugle og fugleunger m.v.

Trusler

: Afvanding og opdyrkning af moser og enge. Kollisioner med højspændingsledninger. Jagt og tørke på overvintringspladserne.

Bevaringstiltag

: Selv om jagt og klima i afrika sandsynligvis spiller en rolle for populationsstørrelsen, kan vi herhjemme hjælpe storken via gendannelse af vådområder og våde enge med naturlig hydrologi, samt ved at nedgrav højspændingsledninger i trækkorridorene og ved mulige ynglepladser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hans Skov, Storken, Gad 2003

Fuglene i Danmark, Gyldendal 2002

Michael Grell, Fuglenes Danmark, Gad 1998

De senest indberettede arter i Naturbasen: