Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

 Figur

Atlas

: Flyve-Havre overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Med "havreagtigt" udseende:

Indtil 1,5 meter høje strå, brede mørkegrønne blade og stor forgrenet top, der er skævt pyramideformet og oftest nikkende.

Småaksene er kun udspærret ved blomstringen og ellers mere eller mindre sammenknebne.

Flyvehavre har stak på alle småaksets blomster og småaksets akse er loddent af hvidlige til rustbrune hår.

Kornene falder af ved modenhed, fordi de har et løsningslag, som ikke findes hos den dyrkede havre.

Flyve-Havre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Forveksling

: Den væsentlige forvekslingsmulighed er med den dyrkede Almindelig Havre: denne har glat akse på småaksene og kun 1 (eller slet ingen) af blomsterne i småakset er stakbærende. En gang imellem kan man dog træffe individer af dyrket havre med stak på flere af småaksene.

Flyvehavrens korn falder af ved modenhed, hvad Almindelig Havres korn ikke gør.

Almindelig Havre kan som sagt - sjældent - have flere stakke på småakset. De kan skelnes helt sikkert på, at Flyve-Havre har et hesteskoformet løsningslag på kornet, og på at dækbladene i Flyvehavres aks, har lange hvide til rustbrune hår. Disse hår ses bedst, når akset er tørret lidt og hårene stritter ud til siden.

Flyve-Havre er lidt højere og får modne korn og "rejser sig" før Almindelig Havre - og er derfor ofte let at få øje på i havremarker, hvor den rager nogle dm. op over den dyrkede havre.

Pur-Havre (formentlig forsvundet fra Danmark)har dækblade som er stivhårede og med 3-6 mm. lange børsteagtige forlængelser. Småaksene bliver sortagtige ved modenhed.

Udbredelse

: Flyve-Havre forekommer hist og her til temmelig almindeligt landet over - og trods den lovpåbudte bekæmpelse kan den ikke siges at være blevet sjælden; men udbredelsen er dog nu mere pletvis. Den ses typisk i svært tilgængelige hjørner og kanter af kornmarken, på brakmarker, ruderater m.v. Før i tiden var den mere udbredt og kunne være et besværligt ukrudt i især havremarker.
Flyve-Havre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvehavre blomstrer juni-juli, lidt før Almindelig havre, som blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Flyve-Havre baseret på Naturbasens observationer:
Flyve-Havre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Flyve-Havre - månedlig fordeling

Biologi

: Sommerannuel (sommer-enårig) plante med vindbestøvning: planten spirer om foråret og dør efter frugtmodning sensommer-høst. Herefter fortsætter frøene artens liv.

Frøene spredes ved vindslyngspredning og ved at stakkene hænger ved dyrepelse, fjerdragter, tøj m.v.

Kornene falder af ved modenhed, og den modner i reglen før den dyrkede havre; flyvehavre kan derfor være svær at komme af med, hvor den først har fat.

Flyvehavre skal bekæmpes ved lov.

Flyve-Havre anses for at være stamform til den dyrkede Almindelig Havre, der så er blevet dyrkbar bl.a. ved at kornene ikke falder af ved modenhed.

Etymologi:

Slægtsnavnet "Avena" er det gamle latinske navn for havre og brugtes allerede i antikken.

Det latinske artsnavn "fatua" betyder "fad", "smagløs" og hentyder til de gastronomisk værdiløse korn. (Den dyrkede havre: Avena sativa - "sativa" betyder "dyrket").

Det danske slægtsnavn "havre" er af gammel nordisk og indviklet oprindelse. Det betyder muligvis "bukkekorn" - sigtende til, at havre oprindelig kun brugtes som husdyrfoder (før motoriseringen anvendtes en betydelig del af det danske landbrugsareal til dyrkning af havre til hestefoder).

Det danske artsnavn "Flyve-" sigter formentlig til plantens spredningsevne (den kom "flyvende" fra f.eks. naboens mark og kunne sprede sig hurtigt).

Levested

: Agerjord (havremarker, men også andre kornmarker), ruderater, vejkanter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Græsser, BNF, Trykkeriet Friheden, Jens Christian Schou, 2009, ISBN: 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: