Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Rasmus Vestergaard
    Foto: Rasmus Vestergaard
  • Fotograf: Pai Tobias  Skov Andresen
    Foto: Pai Tobias Skov Andresen
  • Fotograf: Johnny Michael Nielsen
    Foto: Johnny Michael Nielsen

Kendetegn

: En meget lille (ca. 10 cm lang) brun fugl, som ofte færdes i det skjulte og derfor høres langt oftere, end den ses. Gærdesmutten har en ret rund form, som dog brydes af den korte hale, der ofte stritter lige op i luften. Den er rødligt brun på oversiden og lysere brun på undersiden, og ved nærmere eftersyn er alle fjerene fint tværstribede. Desuden ses en tydelig lys øjenbrynsstribe. Næbbet er langt og tyndt, perfekt for insektfangst. Gærdesmutten har en meget kraftig sang, som består af lange rækker af triller og toner og kan høres året rundt. Den har desuden et kraftigt, snerrende kald, som også ofte høres.
Gærdesmutte
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Svend Aage Lauritsen

Variation

: Ingen særlig i Danmark, selvom overvintrende fugle nordfra ofte er en smule større og mørkere end de danske.

Forveksling

: Gærdesmutten kan nemt forveksles med en mus, når den hurtigt bevæger sig rundt mellem grene og blade i tæt buskads, men ligner ingen andre fuglearter. Sangen minder til tider om jernspurvens.

Udbredelse

: Gærdesmutten yngler i hele Danmark, og ynglebestanden er vurderet til at være på omkring 400.000 par. Idet ynglebestanden svinger mærkbart afhængigt af vintertemperaturerne, kan gærdesmutten være fraværende eller fåtallig i visse områder efter en særligt hård vinter.
Gærdesmutte - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De danske fugle er primært standfugle, og gærdesmutten kan ses hele året i Danmark. Trækgæster nordfra ses især i oktober og april/maj, og der er stor variation i antallet af overvintrende gærdesmutter fra år til år. Langt flest fugle overvintrer i landet i milde vintre.

Tidsmæssig fordeling

af Gærdesmutte baseret på Naturbasens observationer:
Gærdesmutte - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gærdesmutte - månedlig fordeling

Biologi

: Gærdesmuttens yngletid begynder som regel i april, hvor hannen bygger indtil flere reder i sit territorium. Hunnen vælger dernæst imellem dem og forer den valgte rede med fjer. Det færdige resultat er en solid, rund rede formet af blade, mos, græs og andre planterester, og godt foret med fjer. Hunnen lægger typisk 5-8 æg, som hun udruger alene i løbet af 13-18 dage. Hannen har ofte flere forskellige hunner i sit territorium, men han hjælper som regel til med fodringen af alle sine unger. Ungerne tilbringer 15-20 dage i reden, før de er klar til at forlade den. Ofte får gærdesmutten to kuld per ynglesæson. Spiser overvejende insekter, men ses ofte tage enkelte bær og frø om vinteren. Overvintrer i Europa.

Levested

: Yngler i mange forskellige habitater med lavt buskads eller huller, som reden kan placeres i. Foretrækker fugtige områder i skove med tæt underskov, men findes også ofte i haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
C. Harrison & P. Castell (1998): Bird nests, eggs and nestlings. HarperCollins.

M.B. Grell (1998): Fuglenes Danmark. Gads Forlag.

K. Mullarney & L. Svensson (1999): Fugle i felten. L&R Fakta.

H. Meltofte & J. Fjeldså (2002): Fuglene i Danmark. Gyldendals Bogklubber.

De senest indberettede arter i Naturbasen: