Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Rørdam
    Foto: Christian Rørdam
  • Fotograf: Birgit Knudsen
    Foto: Birgit Knudsen
  • Fotograf: Birgit Knudsen
    Foto: Birgit Knudsen

Atlas

: Liden Vandaks overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Vigtige feltkendetegn: 1 blegt bånd af klorofylløse celler på hver side af midternerven. Der er en lille knude på stænglen, hvor et bladfæste møder skedehinden.

Planten ligner meget Spinkel Vandaks og kan være svær at adskille fra denne.

Liden Vandaks er en ret spinkel rodfæstet vandplante, der danner tætte, forgrenende skudkæder af indtil 1/2 meters længde. Stænglen er rund til svagt oval-fladtrykt.

Den har smalt båndformede blade, der i reglen er > 1 mm. brede og indtil 7 cm. lange. Bladene har 3 nerver, hvor midternerven er tydeligt kraftige end sidenerverne. Der er næsten altid et blegt bånd af klorofylløse celler på hver side af midternerven og en lille knude på stænglen ved hvert bladfæste.

Frugten har kort, utydelig næb < 1/10 af frugtens længde.

Skedehinden er but,

Liden Vandaks
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Rørdam

Variation

: Der er betydelige variation i plantens størrelse og frodighed.

Krydsninger med Spinkel Vandaks forekommer utvivlsomt, og er i så fald intermediære.

Forveksling

: Om adskillelsen fra andre smalbladede vandaksarter, se Spinkel Vandaks. De andre arter fraskilles på at have tydeligt fladtrykt-vinget stængel og tilspidsede skedehinder og blade hhv. tilstedeværelse af både skedehinde og bladskede (Børstebladet og Tråd-Vandaks).

Adskillelsen fra Spinkel Vandaks kan være svær og kræver en god lup.

Liden Vandaks har et blegt bånd af klorofylløse (eller rettere klorofylfattige) celler på hver side af midternerven og en lille knude på stænglen ved bladfæstet - hvad Spinkel Vandaks ikke har. Frugten har et tydeligt næb > 1/10 af frugtlængden hos Spinkel Vandaks, mindre og utydeligt hos Liden Vandaks.

I sin typiske form kendes Liden Vandaks ret let på en kraftigere vækst og bredere blade end hos Spinkel Vandaks. - Det er adskillelsen af kummerformer og planter, der især hen på sæsonen er mindre typiske, der volder vanskeligheder.

Spinkle former kan forveksles med især Krybende Vandkrans, når denne ikke har de bananformede frugter, men Vandkrans har 3 blade i krans, hvor de sidder spredte hos vandaks.

Udbredelse

: Hist og her på egnede voksesteder i hele landet. Den er formentlig mindre hyppig end Spinkel Vandaks.
Liden Vandaks - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ultimo maj - primo oktober. Herefter bliver den ofte for afrappet til, at den er nogenlunde let bestemmelig.

Tidsmæssig fordeling

af Liden Vandaks baseret på Naturbasens observationer:
Liden Vandaks - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Liden Vandaks - månedlig fordeling

Biologi

: En rodfæstet, flerårig vandplante med overvintringsknopper og effektiv vegetativ formering med løsrevne skuddele. Frøformeringen er også ret effektiv.

Levested

: På lavt, soleksponeret vand i damme, vandfyldte grøfter o.s.v. Den kan også findes i de ferskeste dele af vore fjorde, vige og nor.

Voksestederne minder om Spinkel Vandakses og de 2 arter konkurrerer. Derfor findes normalt kun den ene art på et voksested. Liden Vandaks er dog mindre pioneragtig i sine forekomster end Spinkel Vandaks og kan være ret stabil i lavvandede, soleksponerede damme.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Vandplanter. Bjarne Moeslund et al. Miljøstyrelsen - Danmarks Miljøundersøgelser. Miljønyt nr. 2 1990.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: