Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Mads Meilandt Sørensen
    Foto: Mads Meilandt Sørensen

Atlas

: Svømmende Vandaks overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Rodfæstet flyde- og vandplante.

Stænglerne kan blive op til et par meter lange og er ret svagt grenede.

Stænglerne bærer mange æg-lancetformede flydeblade, som er buenervede.

Alle undervandsblade er reduceret til bladstilke uden bladplade. Skedehinden er tilspidset, meget lang, 5-8 cm og hvidlig eller blegt gullighvid.

Svømmende Vandaks
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Arne Christiansen

Variation

: På lavt vand og udtørret bund er de bladplade-løse undervandsblade ikke nødvendigvis udviklet.

Når den vokser i rindende vand, kan flydebladene blive en del mere aflange.

Forveksling

: Vand-Pileurts flydeblade kan overfladisk ligne set på afstand, men de er i reglen væsentlige smallere, spidsere og fjernervede.

Typisk udviklet på en vis vanddybde er planten let kendelig på de meget lange skedehinder og de bladplade-løse undervandsblade.

På lavt vand og tørlagt bund, hvor undervandsblade ikke er udviklet, kan Svømmende Vandaks ligne Aflangbladet Vandaks, men den kendes her på de 5-8 cm lange, spidse skedehinder. Ingen andre vandaks har så lange skedehinder.

Ofte kan man se en lys vækstzone på flydebladenes stilk, lige hvor bladpladen starter. Denne karakter findes ikke hos andre vandaks.

Vand-Pileurt i flydebladsformen og uden blomster kan ligne på afstand, men den har mere spidse blade og de har kraftig midtnerve og nerverne er fjergrenede: www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

I beskrivelsen af forvekslingsmuligheder er der ikke taget højde for eventuelle hybrider med andre vandaks, som sikkert forekommer.

Udbredelse

: Almindelig i hele landet. Vores mest udbredte vandaks.
Svømmende Vandaks - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Det meste af vækstsæsonen. Blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Svømmende Vandaks baseret på Naturbasens observationer:
Svømmende Vandaks - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Svømmende Vandaks - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt. Vand-og flydeplante med krybende jordstængel. Formering ved frø og overvintringsknopper (turioner), der dannes i hjørner af undervandsbladenes stilke.

Der er sandsynligvis en økologisk kobling mellem Svømmende Vandaks og forekomsten af paddelarver, der fouragerer i de fri vandmasser, som larver af Stor Vandsalamander og Løgfrø. Muligvis kan de drage fordel af at kunne skjule sig under Svømmende Vandaks flydeblade, hvor de har en vis beskyttelse mod rovdyr både fra ovenvands og i vandet. Hvor de to arter forekommer, vil man næsten altid finde bevoksninger af Svømmende Vandaks.

Etymologi:

Det videnskabelige slægtsnavn Potamogeton kommer af græsk: potams - fod og geton - nabo med hentydning til voksestedet. Artsnavnet natans betyder svømmende. Det danske slægts- og artsnavn er på det nærmeste selvforklarende.

Levested

: Ret næringsrige vande: søer, damme, åer etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Vandplanter. Bjarne Moeslund et al. Miljøstyrelsen - Danmarks Miljøundersøgelser. Miljønyt nr. 2 1990.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: