Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Dam
    Foto: Jørgen Dam
  • Fotograf: Peter Dam
    Foto: Peter Dam
  • Fotograf: Anton Thøger Larsen
    Foto: Anton Thøger Larsen

Kendetegn

: Hedelærke har en længde på 13-15 cm. Det er en korthalet lærke (halv længde af Sanglærkes), som har en anden adfærd og giver et andet helhedsindtryk end Sanglærke. Tydeligt mindre end Sanglærke. Har bredere vinger og slankere næb samt en mere kontrastrig hovedtegning med brede, hvidlige øjenbrynsstriber (som pandebånd), som næsten mødes i nakken og ustribede, rustbrune øredækfjer. Halen er uden hvide yderfjer. På siddende fugle ses typisk lys-mørk-lys tegning ved knoen.

Halen har hvid bagkant og lysebrune sider. Adult mangler Sanglærkes lyse vingebagkant.

Ungfuglen kendes på lysere isse og lysskællet overside. I 1. efterår som adult.

Hedelærken er ret sky og svær at se tæt på, men sidder modsat andre lærker tit frit fremme i træ eller på ledninger og kan synge fra såvel træ som i sangflugt. Skutter sig på jorden, og er da tit svær at finde.

Den karakteristiske flugt er dybt bueformet: flyver med hurtigt baskende (rykvise) vingeslag, som veksler med glideflugt og helt indtrukne vinger og kan da have en vis lighed med Spætmejse. Fuglen kan i flugten virke helt haleløs - og når vingerne føres ind til kroppen flugter de næsten med halespidsen.

Afsløres ofte af det smukke flugtkald, et jodlende eller fløjtende dydloi eller tytli-oit, som mangler Sanglærkens r-lyd. Den blødt vemodige sang består af jodlende motiver, som gentages i serier som skifter i tempo og tonehøjde; synger mest i omstrejfende sangflugt i stor højde (100-150 m), tit tidligt om morgenen eller i mørke, stjerneklare nætter: www.birdphoto.fi....

Jizz: Lille, brunlig lærkefugl, der sidder i et træ og udsender et smukt, blødt kald, gerne tidligt om morgenen eller ligefrem i en lys nattetime og som, hvis den flyver op, virker næsten haleløs.

Hedelærke
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Kehlet

Forveksling

: Nyudfløjne unger af Sanglærke har kortere hale end fuldtudvoksede fugle.

Udbredelse

: Hedelærken er en varmeelskende fugl, og undgår helt de nordvestlige dele af Rusland og Nordskandinavien. Sverige er det eneste land i Norden, der huser en større bestand (10.000 par) i både Norge og Finland er bestanden beskeden, henholdsvis 50-200 og 800-1.000 par. Herudover yngler Hedelærken i samtlige europæiske lande (undtagen Irland), samt i det nordvestlige Afrika og dele af det vestlige Asien.

Frem til 1950erne var Hedelærken en meget almindelig ynglefugl i store dele af Jylland og i Nordsjælland. Herefter skete en drastisk tilbagegang ikke blot i Danmark, men også i England og resten af Skandinavien sandsynligvis på grund af klimatiske ændringer (1930erne og 1940erne var karakteriserede af varme og tørre somre, mens den efterfølgende periode var mere kold og fugtig). Som et eksempel på tilbagegangens omfang kan nævnes, at der ved Falsterbo i 1940erne kunne tælles op til over 30.000 trækkende hedelærker på et efterår. I 1950erne var der sjældent over 2000, mens der i 1970erne og 1980erne kun er registreret op til nogle få hundrede individer pr. efterår. (Kilde:Fuglene i Danmark v/Meltofte og Fjeldså, Gyldendal 2002)

Hedelærke - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hedelærke ankommer fra vinterkvarter i Vest- og Sydvesteuropa sidst i februar/april og trækker bort i sept./nov. Inden for de samme tidsrum besøges Danmark af trækgæster fra Norge og Sverige.

Enkelte Hedelærker kan overvintre her i landet. Om vinteren og på træk ses fuglen også i åbent land.

Tidsmæssig fordeling

af Hedelærke baseret på Naturbasens observationer:
Hedelærke - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hedelærke - månedlig fordeling

Biologi

: Arten yngler første gang 1 år gammel og danner par for én sæson. Hannen hævder territorium. Reden placeres gerne under en busk, i lyng eller græs. De 4 æg lægges fra først i april og udruges af hunnen på 13-15 dage. Ungerne forlader reden ca. 10 dage gamle, men er først flyvefærdige i en alder af 16 dage. Lægger normalt to hold æg årligt.

Levested

: Hedelærke er en fåtallig, noget spredt ynglefugl her i landet. Hovedparten af bestanden (ca. 300 par) findes i de vestlige dele af Jylland med isolerede bestande på Djursland. På Øerne yngler den kun konstant i den nordlige del af Sjælland.

Arten yngler på heder og sandede strækninger med spredtstående træer eller hegn af nåletræer, samt ved åbne skovbryn på sandede marker og jorder og i store lysninger i skove med sandet jordbund.

Bevaringstiltag

: Man kan hjælpe hedelærken ved at sørge for at yngleområderne er på mindst 50 ha hede, klithede og tør, åben fyrreskov, hvor omkring en femtedel af arealet har lav vegetation (<30 cm) og områder med bar jord.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fugle i felten v/Mullarney m.fl., L & R 2000.

Nordens fugle v/Génsbøl, Gyldendal 2006.

De senest indberettede arter i Naturbasen: