Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen

Kendetegn

: Skeand er en mellemstor svømmeand der nærmest er umiskendelig med sit lange skeformede næb. Næbbet får skeandens tyngdepunkt til at ligge langt fremme både i flugt og når den ligger på vandet. Skeanden har i flugten et grønt spejl med en bred hvid bagkant. Hannen har grønt hoved, hvidt bryst og kastanjebrune flanker og bug. Gumpen er sort. Overvingens dækfjer er blå. Hunnen er mere neutral brunspættet med lyse undervingedækfjer.
Skeand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Thomsen

Forveksling

: På afstand kan hunnen ligne en gråand hun. Skeanden kan dog umiddelbart kendes på næbbet og på at tyngdepunktet ligger langt fortil i forhold til gråanden.

Udbredelse

: Ses i hele landet. Dog findes de største flokke i det sydøstlige Danmark.
Skeand - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Skeand er en fåtallig ynglefugl i vestdanmark og en relativ almindelig ynglefugl i østdanmark. De største antal ses under trækket august-september og marts-maj.

Tidsmæssig fordeling

af Skeand baseret på Naturbasens observationer:
Skeand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skeand - månedlig fordeling

Biologi

: Det specialiserede næb har lameller der er velegnede til at filtrere vandet for de smådyr og plantefrø som skeanden lever af.

Levested

: Skeanden lever i vandområder med mange smådyr så som vegetationsrige søer og lavvandsområder.

Trusler

: Menneskelige forstyrrelser i rasteog fourageringsområderne. tilførslel af næringsstoffer som hæmmer vandplanternes vækst. Herved forsvinder levestederne for de smådyr som er skeandens primære fødeemner.

Bevaringstiltag

: Man kan hjælpe skeanden ved at sikre uforstyrrede raste- og fourageringsarealer, samt ved at begrænse udledningen af næringsstoffer til kystområderne.

De senest indberettede arter i Naturbasen: