Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Peter Andersen
  Foto: Peter Andersen
 • Fotograf: Peter Andersen
  Foto: Peter Andersen
 • Fotograf: Peter Andersen
  Foto: Peter Andersen

Kendetegn

: Længde 22-24 cm, heraf næb ca. 5 cm. På størrelse med Tinksmed. Hovedet er rundt eller let kantet, panden er stejl, og næbbet synes påsat. Det lange næb er gult med mørk, opadbuet spids.

I flugten ses bred, gråhvid vingebagkant (knap så tydelig som Rødbens) og grå overgump som ikke adskiller sig fra ryg og hale.

I sommerdragt er den lyst gråbrun med en sort streg på hver side af ryggen (mørke linjer på de små dækfjer), med svagt længdestribet bryst og hvid bug.

I vinterdragt bliver hele oversiden bleggrå.

Juvenile ligner fugle i sommerdragt, men har gulbrune fjerkanter på ryggen og gulbrunt anstrøg på hals og bryst.

. . . . .

Fouragerer i hurtige spurter med foroverbøjet krop. Minder i adfærd og holdning om Mudderklire, vipper bl.a. med bagkroppen på samme måde.

Flugtkaldet er en hurtig trillende serie på 2-5 lyse dy-dy-dy.

Fuglen optræder under trækket ved kysterne, mest på mudrede banker, men kan også ses på sandede vader og på strandenge. Som andre klirer optræder den typisk frit fremme og let synligt.

Terekklire
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Andersen

Forveksling

: Kan muligvis, under visse omstændigheder, forveksles med Mudderklire.

Udbredelse

: Yngler fra Baltikum og østover i et bredt bælte gennem Rusland næsten til Stillehavet.
Terekklire - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Forlader ynglepladsen fra primo/medio juli til august. Overvintrer i det det sydlige Afrika og Asien.

Ses i DK fra ultimo april til ultimo september.

Tidsmæssig fordeling

af Terekklire baseret på Naturbasens observationer:
Terekklire - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Terekklire - månedlig fordeling

Biologi

: De normalt 4 æg lægges i Finland fra ultimo maj og udruges på 23-24 dage. Begge køn ruger, hunnen mest. Ét kuld.

Ungen er redeflyende og dunklædt. Begge forældre plejer ungerne. Flyver efter 4 uger.

Føden består mest af forskellige smådyr. På ynglepladsen tager den også en del frø.

Yngler både ved kysten og inde i landet, ved fugtigt græsland med pilekrat nær vand, på oversvømmede enge og ved bredder af søer og sumpede vandløb. Anbringer reder ved tuer eller drivtømmer. Der er tale om en fordybning foret med strå og visne blade.

Levested

: Yngler ikke i DK. Er en meget sjælden trækgæst, men er set årligt med ganske få eksemplarer siden 1998. Eneste nordiske yngleområde ligger i Finland i den inderste del af Den Botniske Bugt. Den er her en meget sjælden ynglefugl.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fuglene i Europa, Nordafrika og Møllemøsten, v/Beaman m.fl. Gads Forlag 1998.

Europas fugles reder, æg og unger, v/C.Harrison. Gads forlag 1977.

Nordens fugle, v/B.Génsbøl. Gyldendal 2006.

Fuglefelthåndbogen, v/L.Gejl. Gyldendal 2010.

De senest indberettede arter i Naturbasen: