Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kurt Erik Andersen
    Foto: Kurt Erik Andersen
  • Fotograf: Anders  Sydney Jensen
    Foto: Anders Sydney Jensen
  • Fotograf: Freddy Ottosen
    Foto: Freddy Ottosen

Kendetegn

: Lille kobbersnepppe er en relativt stor vadefugl med et langt mørkt og let opadbøjet næb, en tværstribet hale og hvid overgump og rygkile. Hannen er i yngledragten kobberrød på hele undersiden, mens hunnen er meget mere diskret med et lysorange bryst.
Lille Kobbersneppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Elise Boisen

Variation

: I vinterdragten bliver næbbets basis orange og dragten er lys-grålig med sorte markeringer og med hvidligt markeret øjenbryn.

Forveksling

: Lille kobbersneppe kan forveksles med stor kobbersneppe. Stor kobbersneppe har et længere og mere lige næb med orange basis, markant længere ben og hvide vingebånd. Hvor stor kobbersneppe har en hvid firkantet overgump, har lille kobbersneppe en hvid rygkile. I felten er det et vigtigt kendetegn, at stor kobbersneppe har sorte tværbånd på bugen, mens lille kobbersneppe er uden tværbånd. Endelig har hannen af lille kobbersneppe både rødlig bryst og bug (hannen), hvor det ved stor kobbersneppe kun er brystet der er rødligt.

Udbredelse

: Lille kobbersneppe er udbredt som ynglefugl i det nordlige Skandinavien og Sibirien. Arten overvintrer i Vesteuropa og især Vestafrika.
Lille Kobbersneppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Lille kobbersneppe ses på trækket i marts-maj og igen juli-september. De kan dog ses helt hen i december i milde vintre, ligesom oversomrende individer ikke er unormalt.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Kobbersneppe baseret på Naturbasens observationer:
Lille Kobbersneppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Kobbersneppe - månedlig fordeling

Biologi

: Lille kobbersneppe lever i Danmark af børsteorme, muslinger og andre smådyr som de finder på vadefladerne.

Levested

: Den lille kobbersneppe yngler ikke i Danmark, men ses på trækket forår og efterår på vej til og fra de lavarktiske yngleområder. Især Vadehavet er et vigtigt rasteområde for arten og der ses her op til 50.000 fugle, og der kan i de enkelte flokke stå op til 20.000 individer.

Bevaringstiltag

: Lille kobbersneppe kan hjælpes ved at begrænse adgang og menneskelig aktivitet på de vigtige højvandsrastepladser og på de steder hvor fuglene ofte søger deres føde.

De senest indberettede arter i Naturbasen: