Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Faurbye
    Foto: Jens Faurbye
  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Henning Larsen
    Foto: Henning Larsen

Kendetegn

: Længde 15-18 cm. Tydeligt mindre end Stor Præstekrave, som den minder meget om. Men Lille Præstekrave har mindre, rundere hoved og slankt, trekantet bagparti. Desuden en mere snigende adfærd (Stor Præstekrave har større hoved, der i hvile går over i lige ryglinie, og partiet bag benene er rundere og fyldigere).

I flugten spidse, gråbrune vinger uden vingebånd. Det sorte næb er tyndere, og gul øjenring tydelig. Har sort pandebånd. Ben lyserøde, ikke orange.

Ungfuglen har ret kontrastløst ansigt med brige pande og utydelig øjenbrynsstribe. De mørkeste fugle har mørk hætte, der fremhæver lys øjenring (lidt smallere fortil end adultes). Har ukomplet mørkt brystbånd.

I flugten slank. Flyver med mere klippende vingeslag end Stor Præstekrave.

Stemme: Et nedadgående (opadgående hos Stor Præstekrave), melankolsk pii-ju er tydeligt to-tonet. Spiller i langsom flagermuseagtig flugt, hvor kaldet udstødes i serier. Synger både dag og nat.

Jizz: En lille vadefugl, der opholder sig i en grusgrav kan meget vel være en Lille Præstekrave.

Lille Præstekrave
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Thomsen

Forveksling

: Stor Præstekrave, Hvidbrystet Præstekrave.

Udbredelse

: De fleste danske ynglepladser findes på Øerne og i det østlige Jylland.

Yngler i alle andre europæiske lande (minus Irland), i Nordafrika, i store dele af Asien frem til Stillehavet.

Lille Præstekrave - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Trækfugl ses på forårstræk fra midt i april til først i maj, efterårstræk fra sidst i juli til først i september. Overvintrer i Afrika eller måske ved den Persiske Bugt.

Nu og da møder man Lille Præstekrave på gode vadefuglelokaliteter ved kysten, oftest i træktiderne. Til tider sammen med Stor Præstekrave, men aldrig i større antal som denne.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Præstekrave baseret på Naturbasens observationer:
Lille Præstekrave - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Præstekrave - månedlig fordeling

Biologi

: Reden er en fordybning mellem småsten. Fuglen yngler normalt første gang i en alder af 1 år. Lever i sæsonægteskab. De 4 æg lægges i maj og udruges af magerne i fællesskab på 24-25 dage. Ungerne er flyvefærdige 25-27 dage gamle. Kan have to kuld pr. år, men det synes at være sjældent i Danmark.

Føden består mest af insekter, men den tager også edderkopper og andre smådyr.

Levested

: Yngler især inde i landet og er i høj grad knyttet til grusgrave, specielt hvor disse har et område med vand og arealer uden megen menneskelig aktivitet. Kan også findes rugende på udtørrede søbredder, i lergrave og stenbrud (Bornholm) stort set altid ved ferskvand.

Den danske bestand anslås til 300 par.

På grund af fuglens ustabile levested: grusgrave, vil stederne ofte kun være velegnede som ynglepladser i nogle få år. Studier viser da også, at mange par skifter yngleplads fra år til år, fordi forholdene ændrer sig hurtigt. I større grusgrave kan der f.eks. være op til 5 par eller mere, hvis forholdene er optimale. Få år efter kan ynglepladsen være helt opgivet som følge af tilgroning fordi graveaktiviteten er ophørt, eller stedet er omdannet til losseplads eller udnyttes rekreativt, f.eks. som put and take-fiskesø. I brunkulslejerne ved Søby i Vestjylland, hvor der tidligere var en pæn bestand, er arten nu næsten forsvundet pga. tilgroning.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens fugle v/Génsbøl, Gyldendal 2006.

Fugle i felten v/Mullarney m.fl., L & R, 2004.

Fuglene i Danmark v/Meltofte og Fjeldså, Gyldendal 2002.

De senest indberettede arter i Naturbasen: