Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Erik Nissen
    Foto: Jørgen Erik Nissen
  • Fotograf: Bjarne Jørgensen
    Foto: Bjarne Jørgensen
  • Fotograf: Bjarne Jørgensen
    Foto: Bjarne Jørgensen

Kendetegn

: Længde 40 cm ( forlængede halefjer på op til 15 cm), vingefang 130 cm.

Større og kraftigere end Almindelig Kjove (og end f.eks. en Stormmåge), med bred, elliptisk krop, brede vinger med forholdsvis kort hånd. Næbbet er tofarvet, og kraftigere end Alm.Kjoves.

Flyver tungt som stor måge, mere stabilt og retlinet end Alm.Kjove.

Adulte har brede, midterste halefjer, der er kølleformede i spidsen.

Lys fase (over 90) har sort kalot, mørkplettet brystbånd, mørke flanker og undergump. Bug hvid, halssider gulere end andre arters. Hanner kan mangle brystbånd.

Mørk fase har helt ensfarvet, sortbrun krop. Vinger mørke med lyse halvmåner ved basis af håndfjerene.

Juvenil ret ensfarvet gråbrun på hoved og krop med lysbåndet overgump og lysere båndet undervinge. Hovedet er svagt mørkplettet uden lyst nakkebånd. En lys dobbeltplet ses ved basis af hhv. håndsvingfjer og hånddækfjer (hos ca. 90 af fuglene); ofte eneste dragtkarakter på afstand.

Kaldet et stormmågeagtigt, men dybt "kjew", samt et mere gjaldende, vibrerende "jeov-ov".

Mellemkjove
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bjarne Jørgensen

Forveksling

: Alm.Kjove - især juvenil dragt har sammenfald med Mellemkjove.

Storkjove.

Udbredelse

: Yngler cirkumpolart såvel i Rusland inkl. Sibirien som i Canada og Alaska.
Mellemkjove - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ses i Danmark fåtalligt med et årsgennemsnit på 131 individer. Fra yngleområderne passerer trækket DK langs den jyske vestkyst og via Østersøen. Efter gode lemmingår på ynglepladserne kan ungfugle optræde invasionsagtigt.

Efterårstrækket ses fra medio august til ultimo november med kurs mod overvintringsområderne i Atlanten ud for Vestafrika og Vestindien. Et fåtalligt forårstræk ses fra ultimo april til primo juni.

Tidsmæssig fordeling

af Mellemkjove baseret på Naturbasens observationer:
Mellemkjove - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mellemkjove - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler på arktisk tundra i Rusland og Sibirien.

Røver - som typisk for kjover - fisk fra andre arter, fortrinsvis måger og terner - men dræber også måger og æder ådsler. Fanger også en del fisk selv. Angriber den en måge eller en terne, sker det gerne mere direkte end for de mindre kjovers vedkommende, men formentlig fordi Mellemkjove er større og mindre manøvredygtig, opgiver den hurtigere.

Følger gerne fiskerbåde.

Levested

: Yngler ikke i Danmark.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fugle i felten, v/Mullarney, L&R 2004.

Europas fugle, v/Peterson og Olsen, Gad 1994.

Nordens fugle, v/Gensbøl, Gad 2006.

De senest indberettede arter i Naturbasen: