Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Marie-Louise  Haagensen
    Foto: Marie-Louise Haagensen
  • Fotograf: Steen Højmark-Jensen
    Foto: Steen Højmark-Jensen
  • Fotograf: Jørgen Dam
    Foto: Jørgen Dam

Kendetegn

: Længde 13-15 cm. En sanger med rødbrunt i vingen samt hvid strube i kontrast til gråt (hos han, som også har HVID ØJENRING) eller brunt hoved (hos hun og ungfugle, som har LYS ØJENRING). Flankerne og den øvrige underside kan have et lyserødt eller gulbrunt skær. Den ligner meget Gærdesanger, og ud over det allerede nævnte bemærker man bl.a. at Tornsangeren har LYSERE BEN (gulbrune), er en anelse større og har lidt længere hale. Hvide halesider.

Træffes mere synligt end de andre Sylvia-arter. Den virker rastløs, smutter ud og ind af krat med rejste issefjer og udbredt hale. Synger gerne frit fremme, typisk fra en udgået gren i toppen af en busk – og undervejs mellem to sangposter høres dens sangflugt ofte.

Tornsangeren lever i landbrugslandet og er derfor velegnet som indikator for, om landbruget påvirker de dyrearter, som lever på marker og i de levende hegn. Undersøgelser af tætheden af Tornsangere viser, at der var betydeligt flere Tornsangere på økologisk drevne marker end på almindeligt drevne landbrug. (Kilde: Fuglene i Danmark v/Meltofte og Fjeldså, Gyldendal 2002)

*

Stemme: Kaldet kan være hæse ”vææd vææd” eller hårdere smækkende lyde. Sangen er oftest en tør, hurtig strofe, men kan også være mere dæmpet og pludrende. Den har ofte en kort sangflugt.

Jizz: Lille brunlig sangfugl (hovedet virker ofte trekantet) i toppen af en busk. Synger (som to tørre håndflader der gnides nogle gange mod hinanden) en livlig ”plapren, der går over i nedadgående, tre-tonet forløb: tji-di tjidi –tjydi-yy.

Tornsanger
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Nielsen

Forveksling

: Gærdesanger.

Kan også forveksles den sjældne Brillesanger - (kendes fra denne på størrelsen, Brillesanger er mindre, og på mindre rustrød vinge).

Høgesanger - (når tonerne i sangen undertiden trækkes ud, kan Tornsangerens sang ligne flere andre Sylvia-arters).

Udbredelse

: Der yngler 358.000 par i Danmark. De øvrige nordiske lande har en bestand der svarer så nogen lunde hertil – Sverige dog mellem ½ og 1 million par.

Yngler herudover i samtlige europæiske lande, i Nordafrika og østover gennem Rusland og Tyrkiet til Mongoliet.

Tornsanger - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Trækfugl som ankommer til Danmark fra sidst i april til midt i maj. Trækgæster på vej nordover kan ses frem til midt i juni.

Efterårstrækket forløber i august/september og kulminerer august/først i september.

Overvintrer i tropisk Afrika.

Tidsmæssig fordeling

af Tornsanger baseret på Naturbasens observationer:
Tornsanger - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tornsanger - månedlig fordeling

Biologi

: Reden anbringes ganske lavt i en busk eller mellem høje urter. Sidst i maj/først i juni lægges de 4-5 æg, som udruges af begge mager på 11-13 dage. Ungerne forlader reden 10-12 dage gamle. Lægger ofte 2 hold æg pr. sæson.

Lever i hovedsagen af insekter o.l. Tager om efteråret også en del bær.

Levested

: Er en af Danmarks almindeligste ynglefugle. Yngler overalt i landet, med hyppighed alt efter levestedernes forekomst: det åbne landskab med spredte buske eller mere samlede buskadser, i kystkrat, markhegn, skovbryn.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fugle i felten v/Mullarney m.fl., L & R 2004.

Nordens fugle v/Génsbøl, Gyldendal 2006

De senest indberettede arter i Naturbasen: