Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Faurbye
    Foto: Jens Faurbye
  • Fotograf: Karsten Madsen
    Foto: Karsten Madsen
  • Fotograf: Pai Tobias  Skov Andresen
    Foto: Pai Tobias Skov Andresen

Kendetegn

: Rødrygget tornskade her en længde på 16-18 cm. Hannen har hvid hage, lysegrå isse, rødbrun ryg og sort maske. Bryst og flanker med rosa anstrøg. Overgump lysegrå og sort hale med hvide kanter ved basis, der lyser op i flugten. Hunnen har brungrå isse, der flyder sammen med den lysegrå nakke, og mere brunlig ryg. Antydning af maske. Bryst og flanker gråhvide med gråbrun vatring. Hale mørkebrun med lyse kanter. Hunnen kan ligne hannen, men har altid vatring på undersiden. Juvenil ligner hunnen, men har grovere vatring på undersiden samt lyse bræmmer på isse og ryg.
Rødrygget Tornskade
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Garsdal Hansen

Forveksling

: Arten kan forveksles med Rødhovedet Tornskade fra Sydeuropa og de østlige arter Brun Tornskade og Isabellatornskade. Disse er dog alle sjældne gæster her i landet. Rødhovedet Tornskade har altid hvid overgump og, de østlige arter har ikke grå nakke.

Udbredelse

: Rødrygget tornskade findes i hovedparten af Europa undtaget den centrale og sydlige del af den Iberiske Halvø og det meste af Storbritannien, hvor arten er truet af udryddelse. Det sydlige Skandinavien udgør den nordlige grænse for udbredelsen.

I Danmark en almindelig ynglefugl, der tidligere var mest hyppig i Østdanmark. I de senere år er arten dog gået kraftigt tilbage her, mens forekomsten tilsvarende er øget i Vestdanmark. Den danske ynglebestand vurderes derfor som helhed at være stabil. Dette står i modsætning til resten af Europa, hvor arten i de fleste tilfælde er i tilbagegang. Dette tilskrives klimaændringer og intensivering af landbruget.

Rødrygget Tornskade - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Rødrygget Tornskade ankommer fra vinterkvartererne i det sydlige Afrika i første halvdel af maj, mens landet senere på måneden passeres af skandinaviske ynglefugle. De danske ynglefugle forlader landet i august-september, hvor også de skandinaviske fugle passerer Danmark.

Tidsmæssig fordeling

af Rødrygget Tornskade baseret på Naturbasens observationer:
Rødrygget Tornskade - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødrygget Tornskade - månedlig fordeling

Biologi

: Føden udgøres primært af insekter, men smågnavere, småfugle, firben og frøer tages også. Ofte samles forråd, der spiddes på torne. Ses oftest sidde på udkig efter bytte i toppen af en busk.

Levested

: Rødrygget tornskade yngler i åbne, insektrige områder som overdrev og græsningsenge med spredt bevoksning af fx tjørn, slåen og ene. I skovene findes Rødrygget Tornskade på ryddede arealer, i nyplantninger og skovbryn. Desuden i klitheder, krat og levende hegn.

Trusler

: Tilgroning, afvanding og opdyrkning af levestederne som bl.a. betyder færre af de større insekter som arten er afhængig af.

Bevaringstiltag

: Rødrygget tornskade han hjælpes ved at sørge for almindelig pleje i form af eksempelvis græsning/høslet på de overdrev, græsningsenge og klitheder hvor den yngler.

De senest indberettede arter i Naturbasen: