Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Claus Danielsen
    Foto: Claus Danielsen
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders

Atlas

: Selje-Røn overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Lille træ. Som fritstående ofte velformet med en tydeligt afgrænset, kugleformet krone og een kraftig stamme (ligner en børnetegning af et "træ"). Selje-Røn kan blive 20m høj i skov - men næppe når den vokser fritstående. Som enerådende i levende hegn er Selje-Røn ofte tydeligt formet af vinden med jævnt sammenhængende kroner og upåfaldende stammer. Den tåler blæst godt.

Bladene er noget variable, men vigtige for bestemmelsen. Der er gerne omkring syv par sidenerver. Omridset er bugtet/lobet med afrundede til butte (eller spidse) flige. Bladranden er uregelmæssigt savtandet. Oversiden kan både være blank og mat. Undersiden er tæt gråt, brunliggråt eller gulliggråt filthåret. På udsatte voksesteder (som f.eks. klipper) er bladoversiden gerne mere blank, og bladenes flige mere eller mindre spidse.

Frugterne er ikke kuglerunde, men svagt aflange (ægformede, ténformede eller tøndeformede). De vilde udgaver bliver ikke klart røde, men en slags blegt orangerød eller ligefrem brunlige. Dyrkede sorter (især i Storbritannien?) ser dog ud til at kunne have ægte lyst røde frugter. www.fugleognatur.dk/gallery... Desuden er der gerne et pænt antal (skurvlignende) korkporer på frugterne; men hos Selje-Røn er der ikke så mange korkporer som på frugterne af Bredbladet Røn.

Selje-Røn
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Variation

: Bladfaconen varierer tilsyneladende efter jordbunden - som nævnt herover. Bladene ser ud til at være blankere og mere spidsfligede på magre og tørre voksesteder som f.eks. i klippeterræn.

Desuden kan dyrkede sorter have tyndere løv med mindre tydelige flige. www.fugleognatur.dk/gallery...

Især på stødskud kan bladenes flige være mere adskilte. Der kan ligefrem være 1-2 par af selvstændige småblade nær bladgrunden. Sådanne stødskud bliver sommetider forvekslet med arten Finsk Røn, men bedømmer man hele buskens/træets løvværk er der sjældent tvivl om bestemmelsen ud fra bladomridset alene. Med mindre man da står med en ung frøplante, som kun har dårligt udviklet omrids af bladene.

Forveksling

: Stødskud forveksles sommetider med arten Finsk Røn pga. de dybere delte blade med tendens til selvstændige småblade ved grunden. www.fugleognatur.dk/gallery...

En sjælden gang kan osse ungdomsbladene af Selje-Røn minde om Finsk Røn: www.fugleognatur.dk/gallery... ... og ... www.fugleognatur.dk/gallery... Måske er der så tale om en anden småart - eller om hybrider imellem Selje-Røn og Finsk Røn? Sådanne former minder meget om den skotske endém ved navn Sorbus pseudofennica.

Desuden mangler danske bestemmelsesfloraer ofte artsomtale af de nære slægtninge: Pyrenæisk Røn og Østrigsk Røn, som plantes og forvilder almindeligt i Danmark. Disse to har dog gerne omkring ti par sidenerver i bladene.

Visse udgaver af Bredbladet Røn kan osse minde meget om Selje-Røn, men Bredbladet Røn har en pænt dobbelt savtandet rand uden tilstrækkeligt dybe flige (ligesom Grå-El), så den arts blade kan knap nok kaldes for bugtede. Det er Selje-Røns blade nemlig sædvanligvis (men ikke altid www.fugleognatur.dk/gallery... ).

Hybriden mellem Selje-Røn og Alm. Røn er ikke kendt med sikkerhed fra Danmark. www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse Fund af den hybrid vil snarest nøgle ud som Finsk Røn, men muligvis osse som Selje-Røn.

Det er svært at sætte rækkefølge på hvilke alternative slags Røn, Selje-Røn oftest forveksles med.

Udbredelse

: Omkring den sydlige Østersø, men artens oprindelig naturlige udbredelsesområde er usikkert. Antagelig opstået på Bornholm - måske endda inden for de seneste få tusind år?

Hyppigt plantet og forvildet. Ifølge Atlas Flora Danica er den bofast og almindelig over det meste af Danmark. Det nævnes dog ikke, at arten er noget overrapporteret pga. af forveksling med de nære slægtninge Østrigsk Røn og Vogéser-Røn (= Pyrenæisk Røn).

Formentlig osse naturligt forekommende over det meste af Danmark, men artens oprindelige udbredelsesområde er usikkert. Antagelig i det mindste naturligt forekommende på Bornholm.

Selje-Røn - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Løvspring i maj, Blomstring i juni og frugtmodning i september/oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Selje-Røn baseret på Naturbasens observationer:
Selje-Røn - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Selje-Røn - månedlig fordeling

Biologi

: Apomiktisk småart, dvs. frøene er levedygtige uden befrugtning og kan spire op til en genetisk kopi af moderplanten.

Formentlig er arten opstået ved en kompliceret hybridiseringsproces, der involverer både arterne Tamvrid-Røn og Klippe-Røn (samt Alm. Røn). Det eneste kendte område med naturlige bestande af begge disse arter er Bornholm, så indtil andet er bevist må man antage, at arten Selje-Røn er opstået på Bornholm. Dens alternative danske navn er da osse "Bornholmsk Røn".

Muligvis er arten Selje-Røn forholdsvis nyopstået og stadig i gang med en naturlig udbredelsesproces. Det naturlige udbredelsesområde sløres dog af, at arten osse plantes og forvilder. Alligevel kunne det se ud til, at Bornholm er et slags centrum for Selje-Røns naturlige forekomster omkring den sydlige Østersø.

Frugterne er ikke særligt sure, men til gengæld ret melede. I tørret tilstand kan de kaldes for "Bornholmske Rosiner".

Hybriden imellem Selje-Røn og Alm. Røn kan tænkes at forekomme i Danmark. www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse Den er dog svær at skelne fra Finsk Røn og fra udgaver af Sorbus Xthuringiaca.

Levested

: Skovbryn og krat. Gerne på mager jord og/eller nær kysten, f.eks. på skrænter eller klipper.

Plantes almindeligt i levende hegn, men bruges osse som park- og vejtræ. Førhen meget anvendt som hæk- og haveplante, men i nyere tid gerne erstattet af Pyrenæisk Røn og Østrigsk Røn, både til havebrug og i det åbne land.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hartvig, Per 2015: Atlas Flora Danica. Gyldendal.

Mossberg, Bo & L. Stenberg, 2005: Den Ny Nordiske Flora. Gyldendal (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Nielsen, H. & K. Thingsgaard, 1997: Vilde og Forvildede arter af Røn (Sorbus) i Danmark. Meddelelser fra Atlas Flora Danica nr. 3. Side 31-37. Dansk Botanisk Forening & Københavns Universitet, april 1997.

Jørgensen, H., Flemming Rune, m.fl. 2005: Træer & Buske i Danmark. Gyldendal.

Rich, T.G.C. m.fl. 2010: Whitebeams, Rowans and Service Trees of Britain and Ireland. BSBI Handbok No. 14.

De senest indberettede arter i Naturbasen: