Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Viggo Madsen
    Foto: Viggo Madsen
  • Fotograf: Jens Faurbye
    Foto: Jens Faurbye
  • Fotograf: Carsten Poulsen
    Foto: Carsten Poulsen

Kendetegn

: Gravanden er en middelstor gåselignende and med en meget karateristisk og stærkt mønstret fjerdragt. Længden er omkring 60 cm og vingefanget er helt op til 120 cm. Fuglen er overvejende hvid med mørkegrønt hoved, der kan virke sort på afstand, kraftigt rødt næb, et bredt kastaniebrundt bånd over brystet, og sorte skulder- og svingfjer. Der er desuden en sort stribe på bugen, der ses bedst på overflyvende fugle. De sorte svingfjer og brystbåndet er også nemme at erkende i flugten. Ungfugle mangler det brune brystbånd og den sorte stribe på undersiden. De er desuden hvide omkring næbbet og på forsiden af halsen, men gråbrune på oversiden af hovedet og bag på halsen. Skulderfjerene er også lysere end hos de voksne. De sorte svingfjer er ikke så skarpt aftegnede, og vingen har hvid bagkant.
Gravand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Marie-Louise Haagensen

Variation

: Hannen er betydeligt større end hunnen, med en stor rød knop ved roden af næbbet, og et bredere og mere skarpt aftegnet brystbånd.

Forveksling

: Gravanden kan ikke forveksles med andre danske arter.

Udbredelse

: Den danske ynglebestand af gravænder ligger på omkring 2500 par. De er først og fremmest koncentreret ved de lavvandede kyster i den sydøstlige del af landet og i Vadehavet, men de findes også i Randers og Mariager Fjord, i LImfjorden, Odense Fjord, Roskilde Fjord og Isefjorden samt på en lang række mindre lokaliteter landet over.
Gravand - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Man kan se gravænder i Danmark hele året, men i vinterhalvåret er de fleste fugle koncentreret i Vadehavet, hvor de overvintrer sammen med fugle fra resten af de nordiske lande. I resten af landet ses de kun i ret små antal.

Tidsmæssig fordeling

af Gravand baseret på Naturbasens observationer:
Gravand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gravand - månedlig fordeling

Biologi

: Gravanden har fået sit navn, fordi den ruger i grave, altså huller. Det kan være huller i stendiger eller hule træer, men også i rævegrave og lignende steder. Tilsyneladende kan den endda holde ræve på afstand, hvis den ruger tæt ved jorden. Søger gerne føde på lavt vand, langs græsklædte kyster, på marker eller strandenge med vandhuller. Den lever først og fremmest af forskellige smådyr, det vil sige snegle, muslinger og krebsdyr.

Levested

: Gravanden er først og fremmest en kystfugl og den ses primært i lavvandede områder og på strandenge. I yngletiden ses den også mange steder inde i landet, ved store søer og langs de større åer.

Bevaringstiltag

: Man kan hjælpe gravanden ved at sikre uforstyrrede raste- og fødesøgningsarealer uden menneskelig færdsel, fiskeri, sejlads o.l.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Grell, Fuglenes Danmark, Gad 1998

Fuglene i Danmark, Gyldendal 2002

Handbook of the Birds of the World, vol 1. Lynx 1992

De senest indberettede arter i Naturbasen: