Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Jørn Lausen
    Foto: Jørn Lausen
  • Fotograf: Karen Thomsen
    Foto: Karen Thomsen
Lysbuget Knortegås (Branta bernicla hrota) regnes ikke som en selvstændig art, men som en underart af Knortegås (Branta bernicla).

Kendetegn

: Knortegåsen er vores mindste gåseart med en kropsvægt på 1 1,5 kg. Den kendes på en mørk fremtoning, en hvid halsring og en helt hvid bagende. Arten er opdelt i tre racer, hvoraf lysbuget og mørkbuget knortegås er almindelige i Danmark. Lysbuget knortegås er, som navnet antyder, kendetegnet ved at have en lys bug. Den tredje race er sortbuget knortegås.
Lysbuget Knortegås
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Garsdal Hansen

Forveksling

: Lysbuget knortegås kan forveksles med den mørkbugede og den sortbugede, men ses de på tæt afstand eller i kikkert er det nemt at se forskel.

Udbredelse

: Lysbuget knortegås yngler i de østlige og nordlige dele af Svalbard og i det nordøstlige Grønland.
Lysbuget Knortegås - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Gæssene forlader ynglepladserne i september og trækker til overvintringspladserne, hvor fuglene opholder sig i størstedelen af året til slutningen af maj. Danmark huser 50-75 af hele bestanden om efteråret og vinteren og hele bestanden om foråret. Af samme grund er lysbuget knortegås betegnet som national ansvarsart i Danmark uden for yngletiden.

Bestanden er opgjort til ca. 6.400 individer og på grund af en stigende udvikling, er det vurderet, at artens bevaringsstatus er ugunstig-stigende. En gunstig bevaringsstatus på nationalt plan vil fordre, at bestanden udgør mindst 15.000 individer og at antallet er stabilt eller stigende.

Tidsmæssig fordeling

af Lysbuget Knortegås baseret på Naturbasens observationer:
Lysbuget Knortegås - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lysbuget Knortegås - månedlig fordeling

Biologi

: Lysbuget knortegås lever af planteføde på strandengene og af vandplanter. Gennem vinteren og foråret opbygger fuglene fedtdepoter der er store nok til, at de kan flyve nonstop til de højarktiske ynglepladser.

Levested

: I Danmark forekommer de lysbugede knortegæs regelmæssigt på få lokaliteter i Nordvest-, Nord- og Nordøstjylland samt i den nordlige del af Vadehavet. I den kolde vinter 2010 har gæssene været pressede fordi sneen og isen har ligget som en tung dyne over føden. Derfor har man kunnet se gæssene på steder hvor de normalt ikke kommer, eksempelvis på de kystnære græsplæner i Ebeltoft By.

Trusler

: Menneskelige forstyrrelser på rasteog fourageringspladserne. Forstyrrelser kan hindre gæssene i at optage den fornødne fødemængde (energi) som de har behov for til at trække til de arktiske ynglepladser. Mindre føde (vandplanter) i lavtvandede områder på grund af tilførslel af næringsstoffer som hæmmer vandplanternes vækst.

Bevaringstiltag

: Den lysbugede knortegås kan hjælpes ved at sikre uforstyrrede raste- og fourageringsarealer. Desuden kan arten hjælpes ved at begrænse udledningen af næringsstoffer og dermed sikre fødeudbuddet.

De senest indberettede arter i Naturbasen: