Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Jens Faurbye
    Foto: Jens Faurbye
  • Fotograf: Henrik Greve
    Foto: Henrik Greve

Kendetegn

: Krikanden er med en længde på 34-38 cm og et vingefang 55-60 cm Danmarks mindste and. I den hurtige flugt hvor den kaster sig fra side til side, kendes den på de spidse vinger med grønt spejl omkranset af to hvide vingebånd. Det forreste vingebånd er det bredeste. Hannen har brunt hoved med grøn maske bag om øjnene, sort næb, gul gump og hvid stribe langs kropssiden. Hunnen er mere neutral brunspættet. Hannen i sommerdragt ligner hunnen.
Krikand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Faurbye

Variation

: Fjerdragtens udseende varierer i fældeperioden.

Forveksling

: Hunnen (og hannen i sommerdragt) kan forveksles med atlingand og her er næbbet et godt kendetegn på kort afstand. Det er grovere og større i forhold til hovedet hos atlinganden, og næbneglen er bredere. Hvis man står med fuglen i hånden kan man afgøre det ved at måle, da en næbnegl over 5 mm er en atlingand. Desuden er håndsvingfjerenes skafter hvide ikke brune som hos krikand. Det sidste er selvfølgelig ikke relevant som feltkendetegn, hvilket det grovere og større næb er.

Krikanden kan desuden forveksles med den i Danmark meget sjældne Amerikanske Krikand. Se beskrivelsen af denne.

Udbredelse

: Krikanden yngler fåtalligt ved især jyske næringsfattige søer på heder. Den er meget almindelig i hele landet uden for yngletiden, hvor fugle fra Skandinavien og Rusland overvintrer i Vesteuropa .
Krikand - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan ses hele året, men er mest talrig på trækken forår og efterår.

Tidsmæssig fordeling

af Krikand baseret på Naturbasens observationer:
Krikand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Krikand - månedlig fordeling

Biologi

: Krikanden søger føde i søernes og de lavvandede kysters bredzone, hvor de lever at frø fra vandplanter samt smådyr som snegle, muslinger og insektlarver. Den trækker især om natten.

Levested

: Krikanden yngler i næringsfattige moser og søer. Trækfuglene ses også i oversvømmede områder, i kystlaguner og andre vådområder.

Trusler

: Menneskelige forstyrrelser i vinterperioden. Ødelæggelse af ynglepladser (dræning og tilgroning).

Bevaringstiltag

: Krikanden kan i træk- og vinterperioden tilgodeses ved oprettelse af forstyrrelsesfrie områder hvor den kan raste og søge føde i bredzonerne.

Ynglefuglene kan hjælpes ved at genoprette hedernes og hedemosernes naturlige hydrologi og gennem forvaltning med græsning og fjernelse af træopvækst.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Niels Jørgen Klitgaard-Henriksen, pers. komm.

De senest indberettede arter i Naturbasen: