Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen

Atlas

: Bølleblåfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle 2.0

Kendetegn

: Vingefang: 25-30 mm. Hannen er på oversiden mørk violblå. Bagsiden er en typisk blåfugleunderside med små sorte pletter på grålig baggrund. Den enlige, store, blåkernede plet ved sømmen på bagvingeundersiden er et godt kendetegn for arten. Hunnen er brunlig med varierende blå bestøvning i rodfeltet. Underside som hos hannen.
Bølleblåfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Thomsen

Variation

: Ingen særlig ud over variationen hos hunnen i udbredelsen af den blå bestøvning på oversiden. Hannens oversidefarve og undersidefarve varierer også lidt i nuance. På Fyn flyver i Nybo Mose underarten clara, som har en særligt lys underside.

Forveksling

: Bølleblåfugl kan forveksles med både Foranderlig Blåfugl og Argusblåfugl, men ved nærmere eftersyn er hannens violblå farve og den store øjeplet på bagsiden tydelig.

Udbredelse

: Bølleblåfugl findes spredt i Jylland på passende lokaliteter. Almindeligst i Midtjylland i områderne omkring Mossø. På Fyn blev arten regnet for uddød siden 2005, men i 2014 blev en talstærk bestand genopdaget i Nybo Mose ved Brændegård Sø. Denne bestand er yderst særpræget, da den består af den meget lyse underart Agriades optilete ssp. clara, der ellers kun er kendt fra Snarup Mose v. Stenstrup, hvorfra arten sidst blev fundet i 1943. Man kan også forestille sig at bestanden i Iglesø i Gærup Skov ligeledes tilhørte ssp. clara, der udover Fyn kun er kendt fra Lauenborg i Nordtyskland. I Iglesø kunne Bølleblåfugl måske også stadig være (sidst fundet i 1991), da mosen kun sjældent besøges.

På Sjælland er Bølleblåfugl i dag næsten helt forsvundet. Den findes med sikkerhed endnu i Lyngby Åmose og Kirkemosen i Ryegård Dyrehave i Nordsjælland, samt Holmegårds Mose på Sydsjælland, men er i 2015 forgæves eftersøgt i Allerød Sortemose og i Bøllemosen i Jægersborg Hegn. Arten kan måske endnu tænkes at leve på disse to lokaliteter, men eftersom den både i 2013 og 2014 var meget fåtallig på lokaliteterne, må den deværre formodes at være forsvundet derfra nu. Bølleblåfugl har tidligere været ret udbredt på Sjælland, men har altid været en sjælden art med få bestande. Således fandtes den i 1990erne væsentligt flere steder i Nordsjælland, nemlig Gribskov (ukendt mose i 1990), Tikøb Langesø (1991), Tinkerup Mose (1992), Skidendam i Teglstrup Hegn (1993), Gammelmosen i Vangede (1997), og to moser i Danstrup Hegn ved Espergærde (Uglesø Mose og Store Torpensmose)(1997). I 1990 blev Bølleblåfugl for sidste gang fundet på Vestsjælland (Ulkestrup Lyng), hvor den tidligere havde været ganske almindelig i den nu ødelagte Åmose.

Tilbagegangen skyldes afvanding/dræning, tørvegravning, der ofte yderst effektivt ødelægger moserne, og endelig kvalstofnedfald af gylle, der gøder og derved ødelægger sphagnummosernes unikke plantesamfund.

Bølleblåfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden ligger fra de første dage af juni (dog kun på relativt tørre lokaliteter) til midten af juli. Det bedste tidspunkt er normalt 15.-25. juni.

Tidsmæssig fordeling

af Bølleblåfugl baseret på Naturbasens observationer:
Bølleblåfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bølleblåfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Flugten er hos hannerne hurtig og vimsende. Hunnerne er noget mere rolige. Begge køn søger ivrigt til blomstrende Tranebær.

Larven lever om foråret næsten udelukkende på Tranebær, men også Mosebølle tages ofte i brug som værtsplante. Bølleblåfugl er også kendt for at kunne leve på den (i Danmark) meget sjældne Multebær. I Holmegårds Mose er æglægning iagttaget på Revling, så man må formode at arten også er i stand til at leve på denne art.

Levested

: Bølleblåfugl findes i Danmark i fattigkær som højmoser, hængesækmoser og hedemoser, hvor værtsplanterne optræder i antal.

De senest indberettede arter i Naturbasen: