Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Kim Duus
    Foto: Kim Duus
  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen

Atlas

: Rødlig Perlemorsommerfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 34-45 mm. Vingeoversiden er varmt rød med sorte pletter. Forvingeundersiden er mat orange, med spredte sorte pletter og rødlige områder. Bagvingeundersiden er én smuk mosaik af røde og flødefarvede felter, og flere perlemorpletter. Larven er sort med sorte eller rødbrune torne. I det sidste hudskifte er de to midterste rækker torne citrongule.
Rødlig Perlemorsommerfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ken Jensen

Variation

: Nogen størrelsesvariation, samt variation i størrelsen og udbredelsen af oversidens sorte tegninger.

Forveksling

: Rødlig Perlemorsommerfugl kan forveksles med de andre små perlemorsommerfugle. Især ligner den Brunlig Perlemorsommerfugl, som den kendes fra ved at Rødlig Perlemorsommerfugls sorte pletter i forvingernes oversidesøm er adskilte, hvor de på Brunlig Perlemorsommerfugl er sammenhængende. Nemmest og sikrest kendes den på dog på bagvingeundersidens røde farve, der er karakteristisk for denne art. Sikker identifikation af alle arter små perlemorsommerfugle kan kun ske ved at sammenligne bagvingeundersiden.

Udbredelse

: Tidligere udbredt og almindelig over hele løvskovsdanmark, undtagen Bornholm, hvor arten aldrig er truffet. I dag er Rødlig Perlemorsommerfugl desværre blevet meget sjælden i Danmark, med kun få tilbageværende bestande på Midtsjælland, Lolland og Falster. Pr. 2017 kendes der i alt kun til 6 bestande i Danmark. De 4 største (kendte) bestande i dag, er Corselitze Østerskov på Østfalster, Corselitze Hovedskov ligeledes på Østfalster, Søholt Storskov ved Maribo, og endelig Store Bøgeskov ved Ringsted. Dertil findes Rødlig Perlemorsommerfugl også endnu i Mellemskoven på Falster, samt Favrsted Skov på Lolland, dog i meget sparsomt antal.

Rødlig Perlemorsommerfugl holdt sig frem til 1992 i Nordsjælland hvor arten som det sidste sted blev set ved Vandmosen i Gribskov. Så sent som i 90´erne var Rødlig Perlemorsommerfugl ganske udbredt på Midt- og Sydsjælland. Især Lellinge-skovene, skovene på Stevns, og de store skove vest for Slagelse, havde gode bestande dengang. I de senere år er der fund fra Lorup Skov ved Slagelse (2009 og 2010), Tokkeskov ved Karise (2011), Kirkeskov ved Faxe (2012), Nordskov ved Stenlille (2012) og senest Tureby Hestehave ved Herfølge (2014). Gennem en ihærdig og grundigt koordineret indsats, må Rødlig Perlemorsommerfugl kunne genfindes på enkelte af disse lokaliteter, samt i flere af de andre gammelkendte midt- og sydsjællandske skove.

På Lolland, kendes der med sikkerhed kun 2 tilbageværende bestande. Den absolut bedste lokalitet er i Søholt Storskov ved Maribo, hvor bestanden af Rødlig Perlemorsommerfugl desværre de senere år langsomt er svundet ind fra meget talstærk, til mere moderat, da skoven langsomt vokser til med kun meget få nye rydninger som arten kan kolonisere. I naboskoven Favrsted Skov, findes der fortsat en meget fåtallig bestand, som desværre er meget tæt på at dø ud. Ud over disse 2 kende tilbageværende bestande, findes Rødlig Perlemorsommerfugl muligvis stadig i Hydeskov, men her er arten ikke observeret siden 2015, trods eftersøgninger fra flere entomologers side. Arten bør eftersøges i den store og dårligt undersøgte Kristianssæde Skov, hvor den dog ikke er set siden 2004. Hamborg Skov nær Sundby giver dog ikke de store forhåbninger når det drejer sig om at genfinde Rødlig Perlemorsommerfugle på sine gammelkendte lollandske lokaliteter. Her er den sidst set i 2010, trods flere eftersøgninger de senere år, og skoven er i dag så tilgroet og tillukket, at arten næppe stadig kunne findes her.

Efter 1999 blev arten regnet som forsvundet på Falster, men i 2012 blev den genfundet i Corselitze Hovedskov og pr. 2014 er den observeret i noget nær en masseforekomst, hvilket er enormt positivt set i bakspejlet af den massive tilbagegang overalt. Desværre har bestanden udviklet sig meget negativt de sidste 3-4 år, og er i dag ret fåtallig. I 2014 blev arten også fundet i Corselitze Østerskov, og i 2015 er den fundet i Mellemskoven, hvilket bringer Falster op på 3 kendte bestande. Bestanden i Corselitze Østerskov var kendt som meget lille, da den blev opdaget tilbage i 2014, men i 2017 har bestanden fået en voldsom opblomstring, og arten flyver nu ganske talrigt på lokaliteten. I Mellemskoven er arten dog fortsat uhyre fåtallig.

Også på Fyn var tilbagegangen meget markant. Så sent som i 90´erne var Rødlig Perlemorsommerfugl ganske udbredt på Sydfyn og i skovene vest for Odense, især i Langesø-området. Imidlertid var arten heller ikke i stand til at overleve her, og de sidste fynske fund er fra Snarup Mose (2001) og Krengerup-skovene (2003).

I Jylland havde den i 90´erne og 00´erne sine bedste bestande omkring Moesgård Skov og i skovene på nordsiden af Vejle Fjord. Rødlig Perlemorsommerfugl er i Moesgård Skov sidst set i 1999, mens den ved Vejle Fjord klarede sig helt frem til 2005, hvor den for sidste gang blev set i Staksrode Skov. Her troede man der var tale om det sidste jyske fund, men siden er der fundet et dødt eksemplar af arten nord for Boller Skov i 2012. Trods eftersøgninger på stedet siden, er der ikke set skyggen af Rødlig Perlemorsommerfugl, så fundet er højst besynderligt.

Rødlig Perlemorsommerfugl er i overhængende fare for at uddø i Danmark og må forventes at gøre dette i snarlig fremtid, med mindre en aktiv indsats for det modsatte iværksættes. En skovdrift med regelmæssig åbning af nye, sammenhængende skovlysninger og lidt større rydninger, burde give arten en chance for at kunne holde stand i Danmark.

Rødlig Perlemorsommerfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten flyver i april-maj-juni. En meget sjælden 2. generation kan optræde sidst i juli og først i august.

Tidsmæssig fordeling

af Rødlig Perlemorsommerfugl baseret på Naturbasens observationer:
Rødlig Perlemorsommerfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødlig Perlemorsommerfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Æggene lægges på solbeskinnede violer, helst på en sydvendt skråning. Violerne skal helst stå på bar jord, imellem åbne ikke-tilgroede Ørnebregner eller blandt sammenblæst vissent løv, da larven er afhængig af et varmt mikroklima det følgende forår, da den solbader på visne blade og andre planterester. Larven gennemløber 4 hudskifter inden overvintringen, og bliver fuldvoksen om foråret. Rødlig Perlemorsommerfugl trives i skovområder med jævnlig kraftig omdrift, idet den holder til nær violerne i de skovede lysåbne områder. Da der er sammenhæng mellem soleksponering af violerne og artens overlevelsesevne, er den afhængig af hyppig og jævnlig skovning i nærheden af sine forekomster, grundet sin ineffektive spredningsevne.

Levested

: Rødlig Perlemorsommerfugl lever i lysninger og rydninger på veldrænet jord i løvskove. Ses ofte i brede, frodige rabatter, langs skovveje.

De senest indberettede arter i Naturbasen: