Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Lina Knuth-Winterfeldt
  Foto: Lina Knuth-Winterfeldt
 • Fotograf: Ulla Friborg
  Foto: Ulla Friborg
 • Fotograf: Ulla Friborg
  Foto: Ulla Friborg

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Han i pragtdragt

Kendetegn

: Savgylte er en typisk læbefisk, som er lidt højere i kropsformen end Havkarusse. Farverne er særdeles varierede, men almindeligvis dominerer grønlige farvenuancer. Som en fast del af dragten findes der dog en sort plet midt på halestilken. Denne plet ses hos alle savgylte i Danmark. Ofte har de enkelte skæl en sort søm, således at hvert skæl synes markeret. Gennemgående er det især de grønlige farver som dominerer, således at fiskene er særdeles velkamuflerede i vegetation. Hos de danske eksemplarer ses i langt de fleste tilfælde også en tydelig sort stribe, som strækker sig fra snuden gennem øjet og langs fiskens midterakse helt til halen. En lidt smallere parallel sort stribe løber mellem denne stribe og rygfinnen, og endelig er ryggen lige omkring rygfinnen også ofte mørk, således at fisken giver indtryk af at have tre mørke parallelle striber langs med kropssiden. Længde op til 30 cm, oftest mindre.
Savgylte
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lina Knuth-Winterfeldt

Variation

: Striberne kan hos mange eksemplarer være brudte, således at de ved nærmere eftersyn virker som aflange pletter sat i forlængelse af hinanden, og de behøver langtfra alle tre at være lige tydeligt markerede. Striben under rygfinnen kan hos nogle eksemplarer også være adskilt fra rygfinnen af et lysere område. Pletten midt på halestilken, som er det egentlige feltkendetegn, kan være noget udvisket hos nogle eksemplarer. I pragtdragt (figur 1) har fiskene blå og røde farver på de enkelte skæl, samt blå og røde striber på hovedet, især under øjnene og på gællelåget.

Forveksling

: Den anden almindelige danske læbefisk Havkarusse er ensfarvet rødbrun til gulbrun med en sort plet øverst på halestilken. Den kan dog også få en svag tværstribning. Småmundet gylte er yderst sjælden. Den er langt lysere end de to andre arter og har blå mønstre især omkring hovedet og et lodret mørkt bånd i halefinnen. Berggylte er langt større og har ikke nogle sorte pletter som en fast del af dragten. Berggylte er ligeledes sjælden. Den mangler længdestriberne og gabet virker større, så kæberne kan give indtryk af at være svagt fremstående.

Udbredelse

: Fra Adriaterhavet og langs Middelhavets nordkyst og Vesteuropas kyster til det mellemste Norge og også ved Færøerne. I Østersøen til Bornholm.
Savgylte - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Om vinteren, dvs. fra engang i november forlader savgyltene det lave vand og opholder sig på dybere vand. Fiskene indfinder sig igen på det lave vand i løbet af maj, ifølge egne observationer er de med sikkerhed på det lave vand i juni. Arten observeres bedst under snorkling og flaskedyk på havnenes ydermoler og på de kystnære stenrev i den periode på året, hvor de er på det lave vand.

Tidsmæssig fordeling

af Savgylte baseret på Naturbasens observationer:
Savgylte - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Savgylte - månedlig fordeling

Biologi

: Arten færdes i løse stimer i tangvegetationen. Dog er de reproduktive fisk territoriale. Hannerne bygger en rede af tang, i hvilken æglægningen foregår. Om sommeren kan det observeres, at de ynglende fisk danner par, og at parrene holder sig til deres territorium. Reden med æg bevogtes af hannen i 1-2 uger til klækningen, og larverne er pelagiske, dvs. de er en del af planktonet. I september dæmpes territorialiteten betydeligt, og savgyltene finder til sidst sammen i løse stimer. Føden består af alle de invertebrater, som de finder i tangen og på bunden, og som de kan gabe over.

Levested

: Arten er tæt knyttet til tangvegetationen. Den er særdeles velkamufleret i klørtang og blandt havskræpper. Den bryder sig ikke så meget om ålegræs, og finder man Savgylte i ålegræs er det almindeligvis yngre eksemplarer på steder, hvor bestanden er tæt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bent j. Muus m. fl. Havfisk og fiskeri, Gads forlag 1998.

Moen, F.E og E. Svenson, Dyreliv i havet, Kom Forlag, Kritiansund, 1999.

De senest indberettede arter i Naturbasen: