Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen

Kendetegn

: Længde 12,5-13 cm. En mellemstor sumpsanger med lidt flad, spids hovedform og bred, hvidlig øjenbrynsstribe (generelt bredest foran øjet og let tilspidset bagtil) mod mørke issesider, tøjle og gråbrun, svagt mørkstribet ryg. Overgumpen er ustribet rustbrun. Undersiden gulhvid med rødbrune flanker. Ben gråbrune.

Juvenil er klarere farvet end adult med varmt gulbrunt anstrøg på oversiden. Har fine striber på bryst og flanker. Kan have lys, diffus midterstribe i issen.

Færdes lavt i vegetationen, men synger mere synligt fra sangpost eller i kort, flagrende sangflugt, før den dykker ned i sumpvegetationen. Færdes i øvrigt skjult, men ses undertiden hoppende mere frit fremme ved søbredder. Flyver kun korte afstande ved uro. Livlig og tillidsfuld.

Sang: Den "uendeligt" lange, frit komponerede sang rummer mange uskønne lyde, men også en del vellydende. Tager enkelte motiver op og gentager dem et større eller mindre antal gange. Skifter tit tonehøjde. Synger døgnet rundt, men kun indtil en mage er fundet. Kan imitere. Sangen er hurtigere og langt mere "inspireret" end Rørsangerens monotone og langsomme sang.

Kaldet er et gærdesangeragtigt "tjæk" og en dæmpet snerren.

Sivsanger
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Emil Frederiksen

Forveksling

: Ligner Vandsanger, men har mørk tøjle og har ikke gyldne indslag i dragten.

Udbredelse

: En ret almindelig ynglefugl i DK trods stor tilbagegang siden 1960erne. Mærkeligt nok er den gået frem visse steder i Jylland (f.eks. Vejlerne). Træffes over hele landet, men fåtalligt på Øerne. Den danske bestand anslås til 3.900 par.

Yngler almindeligt i Fennoskandia - med den største bestand i Finland. Derudover yngler arten i det meste af Europa, samt mod øst gennem Rusland til det vestlige Sibirien.

Sivsanger - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Overvintrer i Afrika syd for Sahara hvorfra den ankommer i perioden medio april/medio maj. Trækker atter bort medio august/september. Enkelte efternølere kan dog ses frem til medio oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Sivsanger baseret på Naturbasens observationer:
Sivsanger - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sivsanger - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler første gang 1 år gammel. Den opretter territorium. Reden anbringes gerne på jorden, bygges af hunnen som hovedsagelig også står for udrugningen af de 5-6 æg. Disse lægges fra medio maj. Rugetiden er 13-14 dage, ungetiden i reden er af tilsvarende længde.

Føde: Lever af smådyr i form af myg, fluer, biller o.l. som fuglen finder i vegetationen eller på vandoverfladen. Fanger ind imellem også flyvende insekter.

Levested

: Findes i fugtige områder, fra rørskov til buskadser ved kanaler, søbredder eller vandløb (helst med indslag af urter, buske og græs eller frodig bredvegetation). Lokalt i mere tørre områder som kornmarker, tilgroede heder og buskadser ved kysten.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens fugle v/B.Génsbøl, Gyldendal 2006.

Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten. v/Beaman og Malling Olsen. Gad 1998.

Fugle i felten. v/Mullarney, Malling Olsen m.fl. L&R 2010.

De senest indberettede arter i Naturbasen: