Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen
  • Fotograf: Lars Pedersen
    Foto: Lars Pedersen
  • Fotograf: Wolle Badura
    Foto: Wolle Badura

Kendetegn

: Længde 20-24 cm, vingefang 50-56 cm. Den er den mindste, smukkeste og mest kontrastrige moseterne. Kønnene er ens. Siddende fugle har tydelig, hvid vingeforkant, som tydeligt ses imod dens sorte krop. Flugt: som Sortterne, lidt langsomme vingeslag nærmest Dværgmågeagtig. Vingerne lidt bredere og næsten ingen kløft i halen. Har ofte et sort lille næb, men det kan også være mørkerødt, ligesom benfarven. Benene er i øvrigt lidt længere en Sortternens.

Adult sommerdragt: utrolig kontrastrig, har en udpræget sort-hvid dragt i stærk kontrast til nærmest lysende overgump. Krop, hoved og undervingedæksfjer er sorte. Underside og svingfjerene er gråhvide. Gumpen og halen er hvid. De 2-3 yderste håndsvingfjer er mørke.

Adult vinterdragt: Dragten meget lys, ansigtet lyst, med sort øreplet og mørkstribet kalot - med hvid øjenbrynsstribe. Oversiden er lysegrå, med hvid overgump.

Juvenil: smuk og meget kontrastrig, har nærmest mørk kalot og skægstribe. Vingeoversiden lysere end hos adult. Ryggens farver er dog nærmest skællet mørk sortbrunlig, som ligeledes står i lysende kontrast til overgumpen. Endvidere har den ikke Sortternens mørke brystplet, men har derimod hvide brystsider.

Stemme: Et lavt og hæst "kreek".

Jizz: Ses en meget kontrastrig moseterne, skal man straks være på vagt.

Hvidvinget Terne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frank Krogh

Variation

: Krydsninger imellem Sortterne og Hvidvinget terne kan forekomme.

Forveksling

: Hvidskægget terne, Chilidonias hybridus

Sortterne, Chlidonias niger

Udbredelse

: Udpræget østlig udbredelse i Europa: Nærmeste ynglepladser findes i det østlige Polen og Ungarn. Hovedudbredelsen i det sydlige Rusland. Herfra trækker den i august-oktober til tropisk Afrika og flyver retur herfra igen i maj. Den har enkelte gange i forbindelse med invasioner ynglet vestligere f.eks. i Tøndermarsken i 1997, hvor mere end 2000 individer blev set bare i Danmark.
Hvidvinget Terne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ses på træk i gennem Danmark særlig i Sydøstdanmark, i perioden ultimo maj- ultimo juni, og her er det voksne fugle som ses. Efterårstrækket falder i perioden ultimo juli- ultimo september, og her ses hovedsagligt ungfugle.

Tidsmæssig fordeling

af Hvidvinget Terne baseret på Naturbasens observationer:
Hvidvinget Terne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvidvinget Terne - månedlig fordeling

Biologi

: Føde: primært vandinsekter og småfisk.

Den yngler i lavvandede søer eller blot på oversvømmede græsmarker, biotopvalg som Sortterne. Æggene lægges sidst i maj måned. Den lægger normalt 3 æg, som udruges af begge forældrefugle. Ungerne er flyvefærdige i løbet af 3-4 uger.

Levested

: Gerne i lavvandsområder, søer og moser - helt som Sortterne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mullarney m.fl. Fugle i felten 2000, Beman m.fl Fuglene i Europa, Nordafrika og mellemøsten 1998, samt Harrison: "Europas fugles reder, æg og unger", Gad 1977.

De senest indberettede arter i Naturbasen: