Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Kurt Knudsen
    Foto: Kurt Knudsen

Kendetegn

: Hvidklire har en længde på 30-34 cm, heraf er næbbet 5 cm. Vingefanget er på 55-62 cm. Arten er den største og lyseste hjemlige klire næsten lige så stor som Vibe - med lange, grønlige ben og langt, let opadbuet næb med blålige sider og mørk spids. Den er generelt meget lysere end Rødben, og i flugt viser den ensfarvede, forholdsvis smalle, mørkegrå vinger, og hvid overgump som strækker sig i en lang spids op på ryggen (til forskel fra Tinksmed) og har lysere hale end Sortklire.

I sommerdragt har den spredte sortspraglede fjer på ellers askegrå ryg, fine sorte pletter på hvidt bryst, grålig hals og hoved. Hvid bug.

I vinterdragt er den lysegrå med ubetydelige mørke streger på rygfjer.

Ungfugle ligner fugle i sommerdragt, men har gulbrune fjerkanter på ryggen og blegere, uplettet ansigt og hals. Stående er den længere og kraftigere end Rødben.

Flugtkaldet er et karakteristisk tju-tju-tju.

Jager gerne småfisk på lavt vand i hurtigt, rykvist løb. Fouragerer ofte let synligt på de åbne flader, men kan også gå inde i mere tæt vegetation nær bredden. Som de andre klirer er den temmelig sky.

Hvidklire
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Marie-Louise Haagensen

Forveksling

: Kan nemt forveksles med Damklire.

Udbredelse

: Yngleområdet ligger nord for Danmark; fuglen yngler desuden i Skotland (1100-1600 par), som udgør grænsen for artens udbredelse mod vest, samt fra Østeuropa i et bredt bælte gennem Rusland til Stillehavet.

Den er nøje knyttet til Nordeuropas og Sibiriens vidtstrakte nåleskove, tajgaen, og i nogen grad til birkezonen, hvor den foretrækker mose- og hedeagtige lysninger, helst med sumpede områder. Hertil føres ungerne efter klækningen.

Hvidklire - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De skandinaviske ynglefugle tæller i Sverige 20.000 par, i Norge 15-30.000 par og i Finland 25-40.000 par.

På forårstræk ses den her i landet fra sidst i april til midt i maj. Efterårstrækket indledes af de gamle hunner, som kan ses i DK fra sidst i juni. Generelt set kulminerer trækket af gamle fugle i juli, mens ungfuglene hovedsagelig passerer i august. Enkelte ses frem til midt i november.

Overvintrer i det sydlige Europa og i Afrika.

Tidsmæssig fordeling

af Hvidklire baseret på Naturbasens observationer:
Hvidklire - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvidklire - månedlig fordeling

Biologi

: Hvidklire lever fortrinsvis af ringorme, små krebsdyr og insekter.

Arten danner ofte territorium som 1-årig, men yngler tilsyneladende først 2 år gammel. Magerne mødes tit på ynglepladser flere år i træk.

De 4 æg lægges sidst i maj/først i juni og udruges både af han og hun på 24 dage. Ungerne er flyvefærdige 24-31 dage gamle. Modsat Sortklire bliver begge de voksne Hvidklirer på ynglestedet, i det mindste til efter at ungerne er klækket.

Levested

: Hvidklire optræder almindeligt på træk forår og efterår, tit i småflokke, ret jævnt fordelt over hele landet langs kyster og i vådområder og vandhuller i indlandet. Holder oftest til på lavvandede steder med mudderblandet sandbund. Den yngler ikke i Danmark.

Bevaringstiltag

: Man han hjælpe hvidkliren ved at undgå menneskelige forstyrrelser på de gode fourageringspladser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fugle i felten v/Mullarney m.fl., L&R 2000.

Nordens fugle v/Génsbøl, Gyldendal 2006.

Fuglene i Danmark v/Meltofte, Gyldendal 2002.

De senest indberettede arter i Naturbasen: