Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Larsen
    Foto: Morten Larsen
  • Fotograf: Morten Larsen
    Foto: Morten Larsen
  • Fotograf: Søe Pedersen
    Foto: Søe Pedersen

Atlas

: Hue-Vandnymfe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Hue-Vandnymfe er farvet blå/blågrøn/turkis på de to forreste og bageste bagkropsled, hvilket gælder for både hunner og hanner. Ellers fremtræder arten som meget mørk, med sort overside på resten af bagkroppen. Hannerne har derudover et langstrakt bagkropsvedhæng samt en karakteristisk tegning på bagkroppens 2. led.
Hue-Vandnymfe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Pedersen

Variation

: Hos nogle hanner er antehumeral-striberne helt væk (ryggen fuldstændig sort), hos andre ses mindre pletter (men aldrig komplette striber).

Forveksling

: Hue-Vandnymfe er en af de mere letgenkendelige vandnymfer idet mønstrene på bagkroppen samt hannens bagkropsvedhæng er tydelige på selv god afstand.

Udbredelse

: Hue-Vandnymfe er kendt fra en række lokaliteter i Nord-, Vest- og Sønderjylland samt på Bornholm. De største, livskraftige bestande (med mange hundrede individer) er fundet i Vejlerne og Lille Vildmose i Nordjylland, ellers drejer det sig ofte om lokaliteter med få dyr. Fornylig (Kjeldsen 2020) er den fundet i adskillige søer i Nationalpark Thy. Artens korte flyvetid og forkærlighed for at færdes i den dybere del af bredvegetationen betyder formentlig at den kan være overset i betydelig grad.
Hue-Vandnymfe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hue-Vandnymfe har en ekstraordinær kort flyvetid idet den flyver fra starten/midten af maj og til midten af juni. På den enkelte lokalitet flyver den muligvis blot tre uger.

Tidsmæssig fordeling

af Hue-Vandnymfe baseret på Naturbasens observationer:
Hue-Vandnymfe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hue-Vandnymfe - månedlig fordeling

Biologi

: Hue-vandnymfe tilbringer mere tid over vandet end de andre blå vandnymfer (kommer sjældent tæt på bredden). Æglægningen foregår i tandem og æggene indbores i forskellige planter. Udviklingen fra æg til voksent individ tager et år.

Levested

: Hue-Vandnymfe træffes på forskellige typer af lokaliteter, men det generelle mønster er, at der skal være rent vand og med frodig (men ikke alt for tæt) vegetation i vandet af planter såsom dunhammer, tagrør, forskellige stararter, kogleaks, bukkeblad eller eksempelvis dyndpadderok. Hue-Vandnymfe ynder at flyve mellem planterne ude over vandet i nogen afstand fra bredden. Disse præferencer betyder, at det ofte er nødvendigt med langskaftede støvler (skridtstøvler) eller waders hvis man vil opsøge artens levesteder.

Trusler

: I dele af artens europæiske udbredelse er den i tilbagegang eller helt forsvundet, hvilket formentlig har at gøre med næringsstofbelastning og/eller tilgroning. På et tidspunkt kendtes kun få danske ynglelokaliteter og det kunne frygtes at den var på vej væk også fra Danmark. Atlasprojektet har dog heldigvis dokumenteret at arten stadig findes en del steder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Askew, R.R. 2004: The Dragonflies of Europe. Harley Books.

Billquist, M., D. Andersson & C. Bergendorff 2019: Nordens Trollsländor. Avium Förlag.

Cham S. 2012: Field Guide to the larvae and exuviae of British Dragonflies. British Dragonfly Society.

Dijkstra, K-D. B. & A. Schröter 2020: Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe, Second edition. Bloomsbury.

Kjeldsen, J.P. 2019: Vandnymfer og guldsmede i Vejlerne, en toårig undersøgelse 2017-18, afsluttende rapport. – 44 sider. Aage
V. Jensen Naturfond. www.ornit.dk...GuldsmedeVejlerne_slutrapport.pdf.

Kjeldsen, J.P. 2020: Guldsmede og vandnymfer i Nationalpark Thy 2019, afsluttende rapport. – 66 sider. Nationalpark Thy.
www.ornit.dk...GuldsmedeNPThy_slutrap.pdf.

Kjeldsen, J.P. 2015-20: Vejlerornitten, indlæg omhandlende Hue-Vandnymfe. www.ornit.dk....

Nielsen, O.F. 1998: De Danske Guldsmede. Apollo Books.

De senest indberettede arter i Naturbasen: