Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mogens Hansen
    Foto: Mogens Hansen
  • Fotograf: Karen-Marie L. H.  Jakobsen
    Foto: Karen-Marie L. H. Jakobsen
  • Fotograf: Michael Arleth
    Foto: Michael Arleth

Kendetegn

: Kropslængde: 9,7-12,2 cm. Halen forholdsvis kort: 6,6-8,8 cm, altid kortere end kroppen. Bagfodens længde 1,7-2,1 cm. Ørerne forholdsvis små (dvs. kortere end Sylvaemus-arterne: herhjemme Halsbånd- og Skovmus). Vægt 16-25 g.

Let kendelig på den skarpt afsatte, sorte rygstribe på den i øvrigt varmt rødbrune rygside.

Brandmus klatrer dårligt, de opholder sig overvejende på og i jorden. Graver selv underjordiske gangsystemer. Disse, der når ned til 35-40 cm dybde og har 3-4 indgangshuller, omfatter også en stor rede af tørt græs og et antal forrådskamre.

Brandmus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henning Dyrløv

Forveksling

: Kan forveksles med Birkemus, men denne har meget længere hale (1,5 gang så lang som kroppen). De to arter - Birkemus og Brandmus - findes for øvrigt kun sammen i det sydøstlige Finland.

Halsbånd- og Skovmus har større øjne og ører, ingen sort stribe på ryggen.

Udbredelse

: En sydøstlig art, der i Nordtyskland er trængt længst mod vest. Mangler helt i det vestlige og sydlige Europa. Findes heller ikke i Skandinavien (bortset fra den danske bestand), mens den i Finland er under fremtrængen i de sydøstlige egne. Mod øst når den gennem Asien til Japan.

I Danmark har Brandmusen en fast bestand på Lolland og Falster (sporadiske forekomster ses på Fejø, Femø og Sjælland). Trods sin begrænsede udbredelse her i landet opretholder den høje bestandstætheder i sit udbredelsesområde. Den er derfor hverken sjælden eller truet hvor den findes. Arten har tidligere været udbredt i bl.a. det sydlige Jylland, men er ikke fundet i forbindelse med kortlægningen i atlasperioden 2000-2005 og blev erklæret uddød her. I 2011 genfandt man den i Jylland i Filskov nord for Billund, og i stort antal.

Den er også forsvundet fra store områder i Sydslesvig og Holsten. Årsagen er sandsynligvis den ugunstige klimaudvikling

I de seneste år er der gjort flere nyfund af arten især i Jylland. Det er uklart, om det er udtryk for nyindvandring eller oversete reliktbestande.

Brandmus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Som andre ægte mus, sover Brandmusen ikke i vinterdvale. Den minder meget om Halsbånd- og Skovmus i levevis, men er dog i aktivitet allerede hen på eftermiddagen, dvs. flere timer før disse.

Tidsmæssig fordeling

af Brandmus baseret på Naturbasens observationer:
Brandmus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brandmus - månedlig fordeling

Biologi

: Ynglesæsonen hos Brandmus er lidt kortere end hos andre småpattedyr og strækker sig fra april til september. Drægtighedsperioden er ca. 23 dage, og der fødes 2-3 kuld pr. år, hvert på 6-7 unger.

Føden består af diverse vegetabilske emner, f.eks. ærter og bønner, men også animalsk føde, f.eks. regnorme og snegle, tages i betydeligt omfang.

Levested

: Holder til i skovbryn samt på enge og dyrkede marker, hvor der er skel med buskads eller spredt træbevoksning i nærheden, dog ikke på for tørre lokaliteter. Er i Danmark flere gange registreret i bygninger (huse, stalde, lader m.m.). I vinterhalvåret kan den også søge inden døre. Forekommer ofte i roe- og kartoffelkuler.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Pattedyratlas, red. Hans J.Baagøe og Thomas Secher Jensen, Gyldendal 2007.

Europas pattedyr, v/F.H. van den Brink, Gads forlag 1967.

Nordens pattedyr, v/Birger Jensen, Gad 1993.

De senest indberettede arter i Naturbasen: