Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Keld Skytte Petersen
    Foto: Keld Skytte Petersen
  • Fotograf: Anni & Peter Nielsen
    Foto: Anni & Peter Nielsen

Kendetegn

: Længde 14-16 cm. På størrelse med en gråspurv. Begge køn har to hvide/gullige vingebånd. I flugten ses en grøn overgump og hvide yderhalefjer. Hannen har stålblå isse og brunrøde kinder og bryst. Hunnen og juvinile er gråbrune. Stemmen er en trille der beskrives som ”det-det-det-kan-jeg-da-si-li-så tit-det-ska-vær”.
Bogfinke
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Brian Nielsen

Variation

: Kun ringe variation.

Forveksling

: Kan næppe forveksles med andre, men færdes ofte i flokke med kvækerfinker.

Udbredelse

: Udbredt i hele landet. En af de mest almindelige ynglefugle i Danmark (1,7 mill. par).
Bogfinke - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Talrig hele året. Er social uden for yngletiden og kan her ses i store flokke, ofte sammen med kvækerfinker. Bogfinker på træk ses marts-april og september-oktober. Mange skandinaviske fugle overvintrer desuden i Danmark.

Tidsmæssig fordeling

af Bogfinke baseret på Naturbasens observationer:
Bogfinke - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bogfinke - månedlig fordeling

Biologi

: Nogle individer er standfugle, mens andre er trækfugle. Hovedvægten af fugle der trækker sydpå er hunner og ungfugle. Søger meget ofte føde på jorden. Lever som andre finker især af frø, men tager også insekter om sommeren.

Levested

: Løvskov, nåleskov, parker, haver og lign. Søger gerne føde på marker og enge.

De senest indberettede arter i Naturbasen: