Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Ken Jensen
  Foto: Ken Jensen
 • Fotograf: Carsten Holm Clausen
  Foto: Carsten Holm Clausen
 • Fotograf: Carsten Holm Clausen
  Foto: Carsten Holm Clausen

Kendetegn

: Spidsanden er en stor svømmeand med en meget lang hals. Den har en længde på 52-75 cm og et vingefang på 80-95 cm. Hannen er størst. Vingerne er lange og smalle. Halen er lang og spids, deraf navnet spidsand. Vingebagkanten er hvid. Hannen kan ikke forveksles med andre. Hovedet er mørkebrunt med en hvid lodret stribe bagerst. Halsen er hvid. Hunnen er lys og spættet.
Spidsand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Thomsen

Forveksling

: Hunnen kan forveksles med andre hunner af svømmeænder: gråand hun og knarand hun.

Udbredelse

: Spidsanden yngler i Skandinavien og Rusland og overvintrer i Vesteuropa, bl.a. i England og Frankrig.
Spidsand - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Spidsanden ses hovedsagelig på trækket i august-november og igen i marts-april når de er på træk mellem ynglestederne og vinterkvartererne.

Tidsmæssig fordeling

af Spidsand baseret på Naturbasens observationer:
Spidsand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spidsand - månedlig fordeling

Biologi

: Spidsanden lever af plantemateriale og tilknyttede smådyr som den finder på lavt vand i fjorde og vige og på strandenge.

Levested

: I træktiden ses op til 6000 spidsænder i Danmark, især i kystlaguner og andre vådområder.

Spidsanden er en fåtallig dansk ynglefugl. Der er ca. 150 par i danmark og den yngler på strandenge.

Trusler

: Menneskelige forstyrrelser i raste og fourageringsområderne. Mindre føde (vandplanter) i lavvandede områder på grund af tilførsel af næringsstoffer som hæmmer vandplanternes vækst. Opdyrkning eller manglende forvaltning (græsning) af strandengene.

Bevaringstiltag

: Man kan hjælpe spidsanden ved at sikre uforstyrrede raste- og fourageringsarealer, eksempelvis jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder. Desuden kan arten hjælpes ved at forbedre eller genskabe naturlige fourageringsarealer på græssede strandenge, samt ved at begrænse udledningen af næringsstoffer til kystområderne.

De senest indberettede arter i Naturbasen: