Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Torben Andersen
    Foto: Torben Andersen
  • Fotograf: Torben Andersen
    Foto: Torben Andersen
  • Fotograf: Carsten  Holm Clausen
    Foto: Carsten Holm Clausen

Kendetegn

: Pibesvanen har en længde på 115-125 cm og er dermed mindre end både sang- og knopsvanen. Vingefanget er på 180-210 cm. Pibesvane ligner meget sangsvane og forveksles ofte med denne. Den vigtigste karakter der adskiller arterne er, at pibesvanen har mindre gult end sort på næbbet.

I flugten er pibesvane ganske let at have med at gøre, hvis der er sangsvaner med i flokken, idet den tydeligt skiller sig ud fordi den er mindre. Stemmen er tydeligt anderledes end sangsvanens melodiske trompeteren. Der er mere gås over en pibesvane.

Pibesvane
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Nielsen

Forveksling

: Pibesvane kan forveksles med især sangsvane og måske også knopsvane på afstand hvor nøglekaraktererne ikke kan ses. Den vigtigste karakter der adskiller arterne er, at pibesvanen har mindre gult end sort på næbbet.

Udbredelse

: Pibesvane yngler på tundraen i det nordlige Rusland. Den overvintrer i Nordeuropa og Japan.
Pibesvane - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Pibesvanerne ankommer til Danmark i oktober-november og flyver til yngleområderne igen marts-april. De fleste flyver igennem landet og overvintrer i Tyskland og Holland. Men især i milde vintre overvintrer nogle tusinde i Danmark.

Tidsmæssig fordeling

af Pibesvane baseret på Naturbasens observationer:
Pibesvane - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pibesvane - månedlig fordeling

Biologi

: Pibesvane lever af samme føde som sangsvane, hvilket i Danmark vil sige især raps og vinterhvede på markerne, men også vandplanter.

Levested

: Pibesvane ses her i landet hovedsageligt i Vestdanmark, hvor de i oktober -april især fourager på marker med vinterafgrøder. Svanerne overnatter i søer og lavvandede kystområder

Trusler

: Menneskelige forstyrrelser på overnatningspladserne. Mindre føde (vandplanter) i lavtvandede områder på grund af tilførslel af næringsstoffer som hæmmer vandplanternes vækst.

Bevaringstiltag

: Man kan hjælpe pibesvanen ved at sikre uforstyrrede overnatningspladser. Desuden kan arten hjælpes ved at begrænse udledningen af næringsstoffer og dermed sikre fødeudbuddet i vådområderne (og mindske antallet af markskader).

De senest indberettede arter i Naturbasen: