Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre
  • Fotograf: Henrik Bringsøe
    Foto: Henrik Bringsøe
  • Fotograf: Heine Skjerning
    Foto: Heine Skjerning

Atlas

: Stor Vandsalamander overvåges i Atlasprojektet Danmarks Padder og Krybdyr

Kendetegn

: Længde 10-15 cm. Mørk ryg. Svovlgul bug med sorte pletter. Mørk strube. Kroppen har mange små hvide vorter langs siden. Kønnene kan kendes på kloakens farve, hvor hunnens er gul og hannens er sort. I yngletiden har hannen desuden en høj og takket rygkam.
Stor Vandsalamander
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Annette Laursen

Variation

: De mørke og gule farver kan variere.

Forveksling

: Kan forveksles med Lille Vandsalamander. Denne har dog ofte tre længdestriber på hovedet, lys strube og har en længde på 6-10 cm. Bugen er orange i midten og bliver lysere ud mod siderne.

Udbredelse

: Kan ses i næsten hele landet. Er dog mest almindelig i det østlige Danmark. Ret sparsom nord for Limfjorden, dog tilsyneladende hyppig i Hanstedreservatet.
Stor Vandsalamander - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Vandrer til ynglevandhullerne i marts-april. Bliver i vandet sommeren over. Går på land igen fra sensommeren og kan ses her til den overvintrer.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Vandsalamander baseret på Naturbasens observationer:
Stor Vandsalamander - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Vandsalamander - månedlig fordeling

Biologi

: Stor Vandsalamander kræver både gode ynglevandhuller og terrestriske områder hvor den kan finde føde og overvintre. De foretrække små vandhuller på 50-250 m2, som er soleksponerede og med en ganske rig undervandsvegetation.

Larven fouragerer imellem vandplanterne, og når de bliver større også i den fri vandsøjle. Når de er ca. 16 uger gamle er der forvandling til voksne til ende og deres gæller er blevet resorberet, og huden bliver mere nubret. Især æg og larver af Stor Vandsalamander er meget udsat for at blive spist af fisk, men pgså af ænder og fiskehejrer. Bl.a. derfor findes arten næsten altid i søer og vandhuller, hvor der ikke er fisk og hvor der ikke fodres ænder. På land vandrer de næsten udelukkende om natten og gerne under eller efter regn og ved høje temperaturer. De fleste voksne bevæger sig inden for 250 m af yngledammen, og tætheden af individer aftager med afstanden herfra. Nogle juvenile bliver på land til de bliver kønsmodne tidligere i områder rig på føde og i løbet af 2-4 år. Ikke kønsmodne dyr kan dog også opsøge vandhuller for at fouragere. Enkelte individer har koloniseret nye vandhuller mere end 1000m fra et ynglevandhul, hvis der imellem er områder med en høj kvalitet for fødesøgning og med gemmesteder, men det tager som regel flere år at kolonisere nye vandhuller på den afstand.

Levested

: Yngler i rentvandede vandhuller, på 50-250 m2. Desuden fordrer de gode terrestriske habitater med skjul og fourageringsmuligheder. Sådanne områder er karakteriseret ved at have højt græs, krat og skovbevoksning. Områder med flere nærtstående vandhuller udgør de bedste levesteder.

Trusler

: Udsætning af fisk i vandhuller er en særlig trussel for Stor Vandsalamander. Opfyldning og dræning af vandhuller er sammen med tilgroning og overskygning af vandhuller er imidlertid nok den største trussel mod arten.

Bevaringstiltag

: Ynglevandhuller: Lysstillelse ved at fjerne opvækst på sydsiden af vandhuller. Fjernelse af fisk. Grave nye vandhuller, nær eksisterende ynglevandhuller. Terrestrisk: Etablere skjul (stenbunker og dødt ved), ekstensivere landbrugsdrift.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fog, K. (2001): Nordens padder og krybdyr. Gads Forlag.
Langton, T.E.S., Beckett, C.L., and Foster, J.P. (2001), Great Crested Newt Conservation. Handbook, Froglife, Halesworth.

De senest indberettede arter i Naturbasen: