Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf:  Peter Nielsen
    Foto: Peter Nielsen
  • Fotograf: Steen Højmark-Jensen
    Foto: Steen Højmark-Jensen
  • Fotograf: Steen Højmark-Jensen
    Foto: Steen Højmark-Jensen

Kendetegn

: Høgesanger har fået sit navn fordi dens bryst og bug er tværstribet som ved en høg. Striberne er tydeligst hos hannen som også er kendetegnet ved et tydelig gult øje og en grå overside. Hunnen har en mere brunlig overside, et mere matgult øje og striber der er mest markeret på flankerne. Ungfugle har ingen eller kun svage tværstriber.
Høgesanger
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Pia Odgaard

Forveksling

: Den voksne fugl kan ikke rigtig forveksles med andre arter, men ungfuglen kan sikkert forveksles med Havesanger - der har kortere og tykkere næb, afstikkende grålig nakke samt ensfarvet vinge. Desuden har Havesanger helt utegnet underside og overgump.

Udbredelse

: Danmark ligger på den nordvestlige grænse af udbredelsesområder, der strækker sig fra Østeuropa og østover. Der er nogle tusinde ynglepar i Skandinavien. Arten overvintrer i Afrika.
Høgesanger - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De fåtallige fugle som observeret i Danmark, ses hovedsageligt i slutningen af maj og i august-september.

Tidsmæssig fordeling

af Høgesanger baseret på Naturbasens observationer:
Høgesanger - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Høgesanger - månedlig fordeling

Biologi

: Som andre sangere lever høgesanger især af insekter, men tager også bær i sensommeren og om efteråret.

Levested

: Høgesanger er i Danmark truffet på kystnære overdrevslokaliteter med tætte buskadser af bl.a. slåen, tjørn og brombær. Forekomst af rødrygget tornskade er sandsynligvis en forudsætning for at en lokalitet er optimal for høgesanger. Det skyldes at den rødryggede tornskade er aggressiv for andre end høgesangeren og både jager fødekonkurrenter og prædatorerer væk fra yngleområdet.

Endvidere kræver høgesanger solrige områder uden for meget nedbør, hvorfor den primært er registreret ynglende i sydøstdanmark.

Bevaringstiltag

: Høgesanger kan tilgodeses i Danmark ved at pleje og beskytte egnede levesteder, så de ikke gror til eller ødelægges.

De senest indberettede arter i Naturbasen: