Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Andersen
    Foto: Klaus Andersen
  • Fotograf: Ole B. Lyshede
    Foto: Ole B. Lyshede
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen

Kendetegn

: Pigsmerling er en lille (ca. 10 cm) forlænget, bundlevende fisk med tre par meget korte skægtråde. Hovedet er stærkt sammentrykt, og set ovenfra virker det spidst. Øjnene er små og sidder næsten på toppen af hovedet. Under øjet sidder en bagudrettet, bevægelig tvedelt pig, som har givet fisken sit navn. Halefinnens bagkant er afrundet. Hannen kan kendes på, at anden brystfinnestråle er fortykket.

Fiskens oversiden er gråsort marmoreret på en gullig bundfarve. To linjer af mørke pletter langs hver side giver indtryk af striber.

Hunnerne bliver større end hannerne, som ikke bliver over 7 cm

Pigsmerling
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Brian Oechsler-Christensen

Variation

: Farve og mønstre kan varierer i nogen grad.

Forveksling

: Almindelig smerling og dynd-smerling. Kun i tre UTM kvadrater på Fyn er der overlap imellem arterne, dvs mellem pigsmerling og smerling.

Pigsmerling kendes let på piggen under øjet, der ikke findes hos alm. smerling og er dækket af hud hos dyndsmerling. Desuden har smerling set ovenfra en tydeligt bredere kropsform end de nærmest båndformede pigsmerling og dyndsmerling.

Udbredelse

: Pigsmerling findes i tre vandløbssystemer på Fyn, nemlig Odense Å, Stavis Å og Vindinge Å. På Sjælland lever arten i nutiden i vandløbssystemerne for Susåen, Tude Å, Halleby Å, Bregninge Å og Køge Å. Pigsmerling er genfundet i 2005 i Maribo Søndersø på Lolland.
Pigsmerling - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I søer opholder den sig på dybere vand om vinteren og lavere vand om sommeren. Det skyldes formentlig at den forsøger at undgå det kolde vand om vinteren og det iltfattige vand om sommeren.

Pigsmerling er generelt nataktiv, men man kan være heldig at se dem om dagen pile rundt på en sandbanke.

Tidsmæssig fordeling

af Pigsmerling baseret på Naturbasens observationer:
Pigsmerling - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pigsmerling - månedlig fordeling

Biologi

: Pigsmerlingen kræver iltrigt vand, typisk i form af rene vandløb og søer, hvor den foretrækker løs bund i form af sand eller mudder. I det løse underlag gemmer den sig for rovdyr ved at begrave sig selv og kan narre en forfølger ved at stikke op forskellige steder.

Den skjuler sig om dagen, hvor kun det øverste af hoved og hale er synlige, men bliver aktiv om natten, hvor den fouragerer.

Da munden er lille, består føden af en bred vifte af små vanddyr. Blandt andet næsten mikroskopiske små dyr, som lever nede i de øverste lag af bunden. Pigsmerlingen finder som regel føde ved at spise løs af potentielt fødeholdigt bundmateriale, hvorfra fødeemner frafiltreres og sand og andet ubrugeligt derpå i skyer sendes ud gennem gællelågene.

Yngletiden ligger i maj-juni. Æggene afsættes på sten og rødder. De nyklækkede unger har trådformede gællevedhæng.

Levested

: Pigsmerling lever i åer, bække og søer med rindende eller stillestående vand. Den foretrukne bundtype er sand, men den findes også på siltet bund eller mudderbund eller i vandløb, hvor sten også er indblandet i bundmaterialet.

Det er vigtigt, at der på levestederne er steder med rigelig forekomst af vandplanter, da det er her, æggene afsættes.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
naturstyrelsen.dk...

www.dn.dk/Default?ID=20061

www.luontoportti.com...pigsmerling

Henrik Carl og Peter Rask Møller. 2012. Atlas over danske ferskvandsfisk. Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. 700s

De senest indberettede arter i Naturbasen: