Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Haldor Halkjær
    Foto: Haldor Halkjær
  • Fotograf: Haldor Halkjær
    Foto: Haldor Halkjær
  • Fotograf: Steen Højmark-Jensen
    Foto: Steen Højmark-Jensen

Kendetegn

: Pibeand har en længde på 45-50 cm og et vingefang 75-85 cm. Det er en middelstor svømmeand med rundt hoved og spids hale. Næbbet er gråt med sort spids. Pibeanden kendes i flugten på lange bagudrettede vinger og hvid mave.

Hannen er umiskendelig i pragtdragt med brunt hoved, gullig isse og rosa bryst. Vingeoversiden har et stort hvidt felt. Eclipsedragten i fældeperioden er mere rødbrunlig og neutral. Hunnen er virker mere diskret med sin grålige eller rødbrunlige fjerdragt og kendes især på silhuetten.

Stemmen, der har givet Pibeanden sit sit navn, er et karakteristisk hyi-huiuu fløjt. Med lidt øvelse kan man efterligne kaldet og lokke ænderne ned under morgen- eller aftentrækket. Pibeanden kaldes især i jægerkredse for Brunnakke.

Pibeand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Thomsen

Forveksling

: Pibeanden kan forveksles med den sjældne Amerikanske Pibeand.

Udbredelse

: Arten yngler hovedsageligt i Fjeldsøer i Skandinavien og i Sibirien og overvintrer i Vesteuropa.
Pibeand - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Pibeanden opholder sig i Danmark hele vinteren, men optræder mest talrig på trækket i september-oktober og igen marts-april.

Tidsmæssig fordeling

af Pibeand baseret på Naturbasens observationer:
Pibeand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pibeand - månedlig fordeling

Biologi

: Pibeanden er udelukkende planteæder. Den lever især af undervandsplanter som ålegræs og havgræs, men græsser også gerne på strandenge og ferske enge.

Levested

: Pibeanden er almindelig forekommende i hele landet. Den ses især ved lavvandede kyster og på strandenge. Den er også hyppig ved laguner og søer.

Pibeanden er en meget sjælden ynglefugl i Danmark.

Trusler

: Menneskelige forstyrrelser i rasteog fourageringsområderne. mindre føde (vandplanter) i lavtvandede områder på grund af tilførslel af næringsstoffer som hæmmer vandplanternes vækst. opdyrkning eller manglende forvaltning (græsning) af strandengene.

Bevaringstiltag

: Man kan hjælpe pibeanden ved at sikre uforstyrrede raste- og fourageringsarealer, eksempelvis Jagt- og forstyrrelsesfrie Kerneområder. Desuden kan arten hjælpes ved at forbedre eller genskabe naturlige fourageringsarealer på græssede strandenge, samt ved at begrænse udledningen af næringsstoffer til kystområderne.

De senest indberettede arter i Naturbasen: