Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Anne Blotting
    Foto: Anne Blotting

Kendetegn

: Fiskeørn har en længde på 52-60 cm og et vingefang på 152-170 cm. Det er derved en mellemstor, lang og smalvinget rovfugl.

Adult: Ensfarvet mørk overside og er guløjet. Issen er hvid. Hunnen har ret tydeligt mørkt brystbånd, hvorimod hannen ofte ikke har nævnte, eller det er ret utydeligt. Begge har dog kraftig, bred øjenstribe. Halen og undervingen kraftig, bredt tværbåndet. Undervingen lys, mørktavlet, mørke armsvingsfjer og mørk håndrodsplet.

Mange kendetegn skal dog passe, før man kan kønsbestemme en fugl, hvilket kan være vanskeligt, da fjerdragten kan variere meget.

Juvenil: Oversiden fremstår lysere og giver et klart skællet indtryk. Halen er fint tværbåndet, hvilket også ses på undervingen. Brystbåndet svagere. Anlægger adult dragt som 2-årig.

Flugten kan forveksles med en stor måge, når den kredser på let hængende hånd. Er langhåndet, 4 fingre ses og giver et korthalet indtryk.

Fiskeørn
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Thomsen

Forveksling

: Fiskeørn ligner ikke andre af vores rovfugle. Dog udråbes lyse musvåger blandt ukyndige ikke sjældent til en fiskeørn.

Udbredelse

: Fiskeørnen er en meget succesrig art, som findes på alle kontinenter, bortset fra Antarktis. Fiskeørnen klarer sig rigtig godt i fx Sverige og Finland, hvor der anslås at yngle omkring 4500-5500 par. Samlet set står Fennoskandinavien for omkring 60 af den samlede europæiske bestand.

Herhjemme forsvandt den som ynglefugl 1900-tallet, men fra et stykke oppe i 1990erne er fiskeørnen igen så småt begyndt at vende tilbage til Danmark. Endnu er der kun enkelte stabile par herhjemme. Men mængden af observationer af fugle i yngletiden er voksende, så fremtiden ser ganske lovende ud for arten.

De fleste europæiske fiskeørne overvintrer i Afrika, ofte i områder syd for Sahara.

Fiskeørn - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Herhjemme især i april til maj og august til september. De ses typisk på de oplagte træksteder, som fx, Skagen, Hellebæk, Gilbjerghoved. Om efteråret ses de fx ved Gedser Odde. Men mange ses også i de danske fjorde og ved større søer, hvor de søger føde.

Tidsmæssig fordeling

af Fiskeørn baseret på Naturbasens observationer:
Fiskeørn - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fiskeørn - månedlig fordeling

Biologi

: Arten yngler typisk i toppen af større træer, men der er også succes med at opsætte egentlige yngleplatforme til arten. I Europa er arten meget sky og kræver megen ro i yngleområdet. Hertil skal der være godt klart fiskerigt vand, og arten er derfor afhængig af god vandkvalitet, hvilket selvsagt gør den sårbar.

Parret benytter gerne samme rede år efter år, og de bygger årligt lidt til på reden, hvorfor den ad åre bliver ganske stor og derved også synlig. Er først yngledygtig i en alder af 3-5 år, og arten vælger mage for livet.

I ultimo april til medio maj (Nordiske ynglefugle) lægges 2-3 æg. Rugetiden er ofte på omkring 38 dage. 7-8 uger senere er ungerne flyvefærdige. Det er udelukkende hannen, som står for at skaffe føde til familien.

Fangst: Den kan sidde på højdedrag nær vandet, hvorfra den kan holde øje med fisk. Herhjemme ses den ofte komme søgende, flyvende over vandet, hvor den så pludselig stopper op og muser med dybe, kraftige vingeslag og hængende ben. Dens skarpe syn finder hurtigt et bytte, og snart styrtdykker den i et voldsomt nedslag fra omkring 20-30 meters højde. Kort før den når sit bytte, strækker den benene frem, således at fangerne og de lange sylespidse kløer rammer og griber fisken med en voldsom kraft.

Føde: Fisk, normalt i en størrelse på op imod 40 cm, men der er eksempler på større fangster. Men er vandet for grumset eller ved mangel på fisk, udvides menuen undtagelsesvist også til fx padder, fugle og krybdyr m.v.

Levested

: Fiskeørnen yngler i Danmark ved klare og gerne isolerede søer, der er omkranset af skov, især skovfyr. Alternativt ved åer og kyststrækninger, hvor den kan søge føde.

På trækket forår og efterår kan fiskeørn ses overalt i Danmark, dog især ved større søer, hvor den søger føde, og på træklokaliteter som Skagen og Gedser.

Trusler

: Menneskelige forstyrrelser i yngleperioden. Fuglene opgiver deres yngleforsøg ved selv små forstyrrelser. Omlægning af oprindelig gammel løvskov og dermed mangel på egnede yngletræer.

Bevaringstiltag

: Fiskeørn kan hjælpes ved at sikre at reden er uforstyrret i en radius af mindst 300 meter og ved at sikre egnede redeplader, eventuelt ved opsætning af yngleplatforme på egnede steder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Rovfuglene i Europa v/Génsbøl. Gyldendal 2004.

Fuglene i Danmark v/Meltofte og Fjeldså, Gyldendal 2002.

Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten v/Beaman m.fl., Gad 1998.

Fugle i felten v/Mullarney m.fl., L&R 2004.

De senest indberettede arter i Naturbasen: