Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Niklas Stoerup
    Foto: Niklas Stoerup
  • Fotograf: Jens Faurbye
    Foto: Jens Faurbye

Kendetegn

: Rød glente har en længde på 60-70 cm. Det er en elegant rovfugl med en karakteristisk smal, kløftet hale og lange, smalle vinger. Hoved er gråhvidt, skuldre, overside, bug og bryst er rustrøde. Smalle, mørkebrune længdestriber på brystet. I flugten ses tydelige hvide felter (vinduer) i hånden, der står i kontrast til den mørkebrune undervinge. Spidser af håndsvingfjer sorte. Hale og overgump rustrød. I glideflugt er hånden ofte let sænket, men vingerne kan også være plane. Kønnene kan ikke adskilles i felten. Juvenil har mindre kløftet, lysebrun hale og fremstår mindre rustrød på bug, bryst og skuldre.
Rød Glente
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Pai Tobias Skov Andresen

Forveksling

: Kan forveksles med sort glente, der er en sjælden gæst her i landet. Sort glente har kun svagt kløftet hale og fremstår generelt mørkere end rød glente. Hånden mangler således rød glentes hvide vingefelt.

Udbredelse

: Rød glente har sit kerneområde i Tyskland, Frankrig og Spanien. Danmark, Sverige og Skotland udgør nordgrænsen for artens udbredelse.

Rød glente var tidligere en almindelig dansk ynglefugl, men blev som andre af vore rovfugle bekæmpet fra midten af 1800-tallet. Arten forsvandt herefter som ynglefugl, men indvandrede igen først i 1970erne. Rød glente er dog fortsat en sjælden ynglefugl, da bestanden kun er vokset langsomt. Der er i dag omkring 40-50 par i Danmark. Dette står i kontrast til den sydsvenske bestand, der er i samme periode er vokset kraftigt og i dag udgør omkring 1.000 par.

I Danmark er kerneområdet den østlige del af Sønderjyllands, Vejle og Århus amter. Desuden spredte ynglepar i Nordjylland, på Sjælland og Øerne.

Rød Glente - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De danske ynglefugle ankommer til ynglepladsen først i marts. Dårligt vejr kan dog forsinke ankomsten ligesom yngre fugle ankommer senere. De danske fugle forlader landet i september og overvintrer i Sydvesteuropa. Adulte fugle kan især i milde vintre forblive i landet og der er en tendens til, at flere fugle ses om vinteren, fx i forbindelse med kollektiv overnatning.

På både forårs- og efterårstræk ses svenske fugle på hovedtrækstederne, primært på Sjælland og Øerne.

Tidsmæssig fordeling

af Rød Glente baseret på Naturbasens observationer:
Rød Glente - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rød Glente - månedlig fordeling

Biologi

: Rød glente er en generalist, men mest kendt som ådselsæder. Den tager dog i høj grad levende bytte og padder, krybdyr, smågnavere samt fugle indgår i fødevalget. En svensk undersøgelse har vist, at omkring 3/4 af føden udgøres af fugle. Især kragefugle viste sig at være vigtige byttedyr. Andre undersøgelser har vist, at ynglesuccesen påvirkes positivt, hvis reden ligger tæt på en motorvej. Trafikdræbte dyr udgør i disse tilfælde en vigtig fødekilde.

Levested

: Rød glente er tilknyttet kulturlandskabet. De danske ynglepar findes især i dyrkede områder med småskove. Reden placeres i en mindre skov, mens fødesøgningen finder sted i det åbne land, fx langs skovbryn og levende hegn.

Trusler

: Menneskelige forstyrrelser i yngleperioden.

Bevaringstiltag

: Rød glente kan hjælpes i yngleperioden ved at undlade menneskelig forstyrrelse i en radius af mindst 200 meter fra reden i perioden marts-august.

De senest indberettede arter i Naturbasen: