Linsesporet Hjulhat

Se alle 

 ID-billeder

Kendetegn

: Hat 5-15 x 3-10 mm, ægformet til ellipsoidisk, senere hvælvet til udbredt, efterhånden radiærfuret, gulligt læderbrun til rødbrun, mod randen lysere and mere grå. Lameller adskilt fra stokken ved et mellemrum. Stok 25-70 x 0,5-3 mm, cylindrisk, glat, smudsigt hvidlig til gulbrun.

Sporer 10-12 x 8,5-10,5 x 6-7 µm, cirkelrunde uden kanter set mod fladen, elliptiske set fra siden.

Forveksling

: Arten kan kun adskilles mikroskopisk fra Glat Hjulhat (Parasola leiocephala) og Skygge-Hjulhat (Parasola kuehneri); de for slægten ret små, runde og flade sporer er karakteristiske.

Udbredelse

: Meget sjælden i Danmark, men sikkert overset; kun et enkelt fund fra Nordøstsjælland er dokumenteret til trods for mikroskopering af et stort antal Skygge-Hjulhat og Glat Hjulhat. Tidligere har arten indgået i det brede begreb Hjul-Blækhat (Coprinus plicatilis). Den blev først af videnskaben gyldigt udskilt som en selvstændig art i 1966. Fra Danmark blev den først rapporteret i 1990. Det latinske artsnavn betyder hjelmformet. Det danske artsnavn fik den i 2007.

Hvornår ses den?

: Det danske fund er fra august, men det kan formodes, at arten findes fra juni til august.

Biologi

: Saprotrof på jord.

Levested

: I græsplæner, i løvskove langs vejkanter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Rald, E. 2001. Sæsonens art: Hjul-Blækhat (Parasola plicatilis (Curtis: Fr.) Redhead, Vilgalys & Hopple). – Svampe 44: 39-41.

Vesterholt, J., E. Rald & T. Læssøe 2007: Slægten Hjulhat (Parasola) i Danmark. – Svampe 56: 29-37.

De senest indberettede arter i Naturbasen: