Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen

Kendetegn

: Tranen er en meget stor fugl med en længde på 100-120 cm og et vingefang på 180-220 cm. Fjerdragten er grålig. Den har lange ben og lang hals med sort forhals/strube og hvid baghals der når op bag øjnene. Har en rød plet på bagissen. Næbbet er lige og dolkformet. Halen pjusket og strudseagtig når tranen står på jorden. I flugten er vingerne brede med tydelige sorte fingre. Hals og ben er strakte. Svingfjerene er sorte, mens resten af vingen er grålig. Flyver med langsomme vingeslag. Trækker i relativ stor højde flokvis, ofte i V-formation eller skrå linier.
Trane
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Thomsen

Forveksling

: Tranen kan i flugten forveksles med andre store fugle som storke og fiskehejre. Sort og hvid stork har kortere hals, kortere ben og større hoved. Fiskehejren flyver med et knæk på halsen og med kuplede vinger uden synlige fingre.

Udbredelse

: Tranen er en fåtallig ynglefugl. Antallet af par er dog steget markant de seneste årtier og er nu på over 400 sikre. De yngler spredt i hele landet. Ellers er tranen udbredt som ynglefugl i Nordeuropa fra Danmark og langt ind i Rusland.
Trane - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Under forårstrækket i marts-april passerer mange traner det østlige Danmark, hvor der kan ses mange tusinde individer på en dag. Fuglene returnerer i september-oktober til overvintringsstederne i Spanien og Nordafrika. De efterhånden relativt mange danske ynglefugle ser man ikke meget til. De kræver ro og da tranen er meget sky og forsigtig i yngletiden, lever den meget skjult.

Tidsmæssig fordeling

af Trane baseret på Naturbasens observationer:
Trane - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Trane - månedlig fordeling

Biologi

: Tranen har et karakteristisk parringsspil kaldet tranedansen, hvor fuglene i april samles og spiller, paraderer og bukker med løftede og sænkede vinger overfor hinanden. Det nærmeste sted dette kan ses er ved den berømte danseplads ved Hornborgasjön i Västra Götaland i Midtsverige hvor over 10.000 fugle samles (se artiklen Traner ved Hornborgasjön under Artikler => Turrapporter). Lever primært af planteføde.

Levested

: Tranen yngler i Danmark i skovmoser og hedemoser, bl.a Lille Vildmose og Råbjerg Mose. En del ikke-ynglende individer ses fra sidst på sommeren og hen på efteråret i Vejlerne i Thy.

Trusler

: Menneskelige forstyrrelser i yngletiden. Afvanding og ødelæggelse af ynglepladserne

Bevaringstiltag

: Man kan hjælpe tranen ved at genetablere og stoppe afvanding af levestederne. Endvidere kan man undgå menneskelig færdsel inden for mindst 300 meter fra ynglepladserne i marts-juli.

De senest indberettede arter i Naturbasen: