Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Atlas

: Navr overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Navr bliver næppe over 15 meter høj og forefindes i naturen ofte som en stor busk. Hvor den får lov at stå i fred, kan den dog sagtens udvikle sig til et mindre til middelstort træ, omend væksten er ret langsom.

Bladene er håndlappede med butte,afrundede flige. Blade og unge skud indeholder mælkesaft. Blomsten er en opret, dunhåret kvast med typisk 10-15 blomster

Frugten er 2 tilstødende vingefrugtede nødder, der støder op til hinanden og hvor vingerne danner en vinkel på ca. 180 o i forhold til hinanden. Hos Ahorn og Spids-Løn er vinklerne hhv. ca. 45 o og 60 o.

Navr
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Variation

: Stor variation i graden af træ- og buskform.

Forveksling

: Bladene er typiske, og der er næppe muligheder for forveksling med andre danske træarter.

Udbredelse

: Navr har nordgrænse i Danmark og har kun få forekomster i Skåne og Sydsverige. Planten ser ud til at have bredt sig meget i naturen de senere år p.g.a. temperaturstigningerne, og den er utvivlsomt ved at brede sig mod nord.

Den har tidligere været almindelig på de sydlige Øer og i østlige Sønderjylland, hvor den tidligere har været talrigt forekommende f.eks. i mange skove på Lolland-Falster og det sydlige Sjælland.

Nu må den efterhånden betegnes som almindelig på Øerne og i Østjylland/Sønderjylland og med aftagende hyppighed mod vest og nord, hvor den mangler i de mest næringsfattige egne bortset fra dyrkede eksemplarer.

Det er umuligt at foretage en klar adskillelse mellem oprindelige, spontane bestande og planter spredt fra dyrkede frøkilder.

Navr har i lang tid været en almindeligt anvendt hækplante.

Navr - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt. Løvspring primo maj.

Tidsmæssig fordeling

af Navr baseret på Naturbasens observationer:
Navr - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Navr - månedlig fordeling

Biologi

: Et træ eller en stor busk. Blomsterne har kraftig nektarproduktion og bestøves af insekter, ofte bier. Frugterne spredes med vinden i kraft af deres vingede helikopteranordning. Spredningsafstanden fra modertræet er sædvanligvis højst et par 100 meter.

Slægtsnavnet Acer er et gammelt latinsk navn for arter af denne slægt.

Campestre, latin, betyder "voksende på åben mark" (af "campus" = "slette"), hvilket er alt andet end betegnende, da Navr er en udpræget skovplante.

"Navr" er af usikker oprindelse, men muligvis indlånt fra tysk i middelalderen.

Ingen arter fra Acer-slægten danner ektomykorrhiza med svampe, men de har som de fleste andre blomsterplanter velfungerende endomykorrhiza med rent jordboende svampe. Derfor finder man forholdsvis få svampe i skov af Ær og andre arter fra slægten; dem man finder er ikke-mykorrhizasvampe med mindre der står ektomykorrhizatræer spredt i skoven.

Levested

: Den er spontan og frøformerer sig ret villigt i næringsrige skove, hegn og ikke for fugtige moser - og også i gamle haver og ekstensivt drevne parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Vilda och forvildade träd og buskar i Sverige - En fältflora. Dag Ekholm, Thomas Karlsson och Ebba Werner. Btj Tryck Lund. ISBN 91-971255-4-7

De senest indberettede arter i Naturbasen: