Forum-arkiv

 Velkommen til arkivet

Her finder du arkiverede artikler og forumtråde fra Naturbasens nu lukkede hjemmeside "Danmarks Fugle og Natur".

Du kan benytte det nye forum "Artsbestemmelse", hvis du har brug for hjælp til identifikation af dyr, planter eller svampe fundet i Danmark.

Opret ny artsbestemmelse

17. september 2010

Store naturgevinster i Østerild

Miljøminister Karen Ellemann har offentliggjort et udkast til implementeringsplan for etablering af det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild: www.blst.dk...

Planen fortæller, hvordan Miljøministeriet vil gøre området klar til det store anlæg under størst mulig hensyn til naturen. Og det fremgår, at der i mange forhold vil være tale om tiltag, der indebærer store naturmæssige gevinster for området.

For eksempel vil store dele af den nuværende plantage - 312 hektar af ensartede og lukkede nåleskovsområder - samt 49 hektar statsejet landbrugsjord blive omdannet til natur. Projektområdets 220 hektar med særligt beskyttede naturtyper vil blive øget til ca. 580 hektar, når planen er gennemført, og arealerne er plejet. Naturindholdet vil derfor blive øget betragteligt, både for de naturtyper, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, og for arter og naturtyper omfattet af habitatdirektivet.

”Man kan sige, at planen speeder processen op i forhold til de anbefalinger, der er i den eksisterende driftsplan, hvor målet er at reetablere flere lysåbne naturarealer samt genskabe den naturlige hydrologi,” siger skovrider Ditte Svendsen, Skov- og Naturstyrelsen.

Det har allerede været fremme, at der ikke skal ryddes nær så meget skov som først antaget. Behovet er sat til 266 hektar mod det oprindelige ”worst-case skøn” på 1500 hektar. Derudover skal der ryddes skov til vådområder, der kan opsamle den nitrat, som vil blive udvasket efter skovrydningen, ca. 45 hektar. Rydningen bliver derfor under de 450 hektar, som det politiske forlig sætter som maksimum.

Når planen er gennemført vil området bestå af en mosaik af enge, moser, våd og tør klithede med dvægbuskhede og krat af pil og eg. Omkring den blivende plantage etableres nye løvtræskovbryn. Det fremgår også af planen, at offentligheden får fri adgang til området, med ny adgangsvej for kørende, p-plads med information, udsigtsplatforme og nye vandrestier. Thisted Kommune og Vindmølleindustrien samarbejder om at etablere et besøgscenter med skoletjeneste.

Interesserede kan kommentere udkastet indtil 26.september 2010. Det kan ske ved skriftlig henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6, 7700 Thisted eller til e-postkassen: thy@sns.dk. Den endelige plan forventes at ligge klar til 1. oktober, når anlægsloven for det nationale testcenter træder i kraft.

Yderligere oplysninger:

Skovrider Ditte Svendsen, Skov- og Naturstyrelsen, Thy, tlf. 97 97 70 88 eller 96 18 52 21


Foto: Bjergfyrplantagen bliver igen til fugtig klithede

De senest indberettede arter i Naturbasen: