Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Baark
    Foto: Henrik Baark
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Kendetegn

: Stensnyltehumlen er blandt de største af vores snyltehumler. Hunnerne har en længde omkring 22 mm, mens hannerne er noget mindre og normalt ikke bliver mere end 16 mm. Ligesom andre snyltehumler, mangler de pollenkurv. Derfor ses der en kraftig behåring på den udvendige side af tibia (skinnebenet), hvor almindelige humler er glatte. Desuden er deres krop hårdere end normale humlebiers, da de har et tykkere exoskelet. Begge køn har mørke vinger, en mellemlang tunge og de sidste bagkropsled er røde, mens kroppen ellers er sort. Hunnen har en spids hale og hannens er stump. Hannen er desuden langstrakt, har en rolig fouragering og behåringen på tibia er længere en tibias diameter.
Stensnyltehumle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Tom Rasmusen

Variation

: Hannerne kan have op til to lyse bånd på forkroppen og et forrest på bagkroppen.

Forveksling

: Arten kan forveksles med Stenhumlen (Bombus lapidarius), men har mørkere vinger. Hanner med lyse bånd kan desuden forveksles med Græshumle hannen (Bombus ruderarius) og Skovhumle (Bombus sylvarum). De kan dog adskilles på Stensnyltehumle hannens langstrakte form, langsomme fouragering og de lange hår på tibia.

Udbredelse

: Arten findes spredt ud over hele Danmark og i det meste af Europa.
Stensnyltehumle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan ses fra april til oktober. I foråret vil der kun ses hunner, der er vågnet efter at have overvintret. Hannerne vil først ses i efteråret, hvor parringen foregår. Det er også i efteråret, når den nye generation er på vingerne, at der ses det største antal.

Tidsmæssig fordeling

af Stensnyltehumle baseret på Naturbasens observationer:
Stensnyltehumle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stensnyltehumle - månedlig fordeling

Biologi

: Arten snylter på Stenhumle (Bombus lapidarius), som navnet også antyder, men er også fundet i Skovhumle (Bombus sylvarum) og Lille Skovhumle (Bombus pratorum) kolonier. Om dette skyldes tilfældigheder, eller om arten reelt også kan parasitere sidstnævnte arter, vides ikke med sikkerhed. I forsøg er det dog ikke lykkedes at få Stensnyltehumlen til at snylte på andre kolonier end Stenhumlens.

Snyltehumler har ikke nogen arbejdere, men finder i stedet en humlebikoloni, hvor de kan få arbejderne i værtskolonien til at opfostre deres afkom. Hunnerne overvintrer ligesom andre humlebier og vågner i foråret en smule efter deres værtshumler. Herefter flyver de ud for at finde en værtskoloni, de kan overtage. Overtagelsen sker ved at slå den oprindelige dronning ihjel og tage hendes plads, eller ved at underkue og kontrollere hende. Stensnyltehumle hunnerne afsøger områder for kolonier ved at flyve lavet hen over jorden og dykke ned til indgangshuller. Hun kan afgøre, om en potentiel værtskoloni huser Stenhumler, ved hjælp af artsspecifikke feromoner, som er en slags duftspor placeret ved indgangen. Hendes succes når hun har fundet en egnet koloni, afhænger nu af størrelsen på den. Jo flere arbejdere, der er, jo større chance er der også for, at en stor del af hendes afkom overlever. Men er der er for mange, vil der dog også være en større risiko for, at hun bliver dræbt i forsøget. Hvis hun er succesfuld, vil hendes afkom blive opfostret af Stenhumle arbejdere, og de voksne individer vil begynde at flyve fra reden i sensommeren. På dette tidspunkt vil parringen foregå, og hannerne vil dø efter dette. Hunnerne går derimod i hi, og vågner først igen i foråret, hvor hele cyklussen vil gentage sig.

Levested

: Arten findes især habitater rige på blomster. Den er tæt knyttet til dens vært Stenhumlen og findes i samme områder som denne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Franzini, L. Evaluation of Bombus (Psithyrus) rupestris success in usurping colonies of reported host species B. pascuorum and B. sylvarum in laboratory conditions. Insectes Soc. 60, 273274 (2013).

Bunk, E., Sramkova, a. & Ayasse, M. The role of trail pheromones in host nest recognition of the social parasitic bumblebees Bombus bohemicus and Bombus rupestris (Hymenoptera: Apidae). Chemoecology 20, 189198 (2010).

Danmarks humlebier. (2013). Feltbestemmelse: Stensnyltehumle (Bombus rupestris). Besøgt 28. maj 2015: danmarkshumlebier.blogspot.dk...feltbestemmelse-stensnyltehumle-bombus

Bumblebee.org. Cuckoo bumblebees. Besøgt 29. maj 2015: www.bumblebee.org/cuckoo

De senest indberettede arter i Naturbasen: