NATURBASEN

Retningslinjer for brug af Naturbasen

Observationer

 • Indtast kun observationer hvor du er 100% sikker på artsbestemmelsen.
 • Marker det korrekte fundsted og vælg korrekt dato for hvornår observationen er gjort.
 • Indtast kun fund fra Danmark.
 • Hvis du ikke kan bestemme et fund til art, kan du få arten bestemt under Artsbestemmelse. Alternativt kan du altid indberette arten til det taksonomiske niveau som er sikkert, dvs. som en ubestemt art eller sp.-art. Det kan eksempelvis være “Svamp ubest” eller “Oliebille sp.”.
 • Indberet kun det antal individer af arten som du har set. Skriv ikke det antal som du vurderer eller gætter på lever på lokaliteten eller i området. Hvis du er i tvivl om hvorvidt antallet fx er 29 eller 32, må du gerne estimere antallet til 30. For planter og svampe kan du gerne benytte koder der viser, om arten er fåtallig, lever hist og her eller er talrig på lokaliteten. Dette kan du læse om i Vejledningen.
 • Indberet kun individer med køn, hvis du har foretaget en sikker kønsbestemmelse. 
 • Indberet kun dine observationer med aktiviteter som du har observeret. En aktivitet er fx rastende, omkringflyvende eller fouragerende. 
 • Galler og miner skal indberettes med aktiviteterne "Galle" eller "Mine". Hvis du ikke kan se om der er tale om en larve eller et æg i gallen eller i minen, skal du vælge alderen "uden alder".
 • Indberet kun individer med alder, hvis du har foretaget en sikker aldersbestemmelse. Ved insekter er alder obligatorisk og det forventes for denne artsgruppe, at du kan skelne mellem voksne/imago og andre aldersstadier som larver, pupper og æg.
 • Arter der indberettes skal være nulevende og leve vildt eller forvildet i Danmark. Forsteninger, fossiler, potteplanter, flora der der udplantet, kæledyr, husdyr og undslupne fangenskabsdyr må ikke indberettes (se undtagelse herunder). Haveplanter der reproducerer og spreder sig uden menneskelig indblanding må dog gerne indberettes. 
 • Tamkat og Løs Hund kan indberettes da disse kan påvirke den vilde fauna. Indberetning af Løs Hund skal altid gives aktiviteten “Ledsaget” eller “Uledsaget”.
 • Dokumenter dine sjældne og svært bestemmelige arter med foto eller med forklaring i kommentarfeltet. Det samme gælder arter der ses uden for deres normale udbredelsesområde eller uden for det for arten normale tidspunkt på året (fænologisk afvigende observationer).
 • Observationer skal prikkes så præcist ind på kortet som mulig.
 • Kunstigt klækkede individer skal indberettes efter de foreskrifter der er givet under Hjælp.
 • Medlemmer af Naturbasens Kvalitetsudvalg har under validering af dine observationer ret til at ændre artsnavn og andre parametre, så fundet står så korrekt som muligt.
 • Det forventes at du retter dine observationer, hvis du gøres opmærksom på, at de er forkerte eller upræcise. Der forbeholdes ret til at slette observationer der ikke rettes.
 • Der forbeholdes ret til at slette observationer der er udokumenterede eller på anden måde ikke ikke overholder retningslinierne.
 • Observatører der gentagne gange undlader at overholde retningslinierne, eller som vedvarende har en høj fejlbestemmelsesprocent, vil miste muligheden for at kunne indtaste observationer eller blive deaktiveret.

Billeder til observationer

 • Man skal på hvert billede kunne se hvilken art der er tale om.
 • Det er ikke tilladt at dokumentere arten med fx et billede af fundstedet eller andre billeder, der ikke forestiller arten. 
 • Dokumentationsbilleder skal være fotos af dit fund. Du må ikke dokumentere din observation med billeder af andres fund eller billeder du har fundet på nettet.
 • Det er tilladt at sætte flere billeder sammen til ét i en kollage og uploade det som dokumentation. Fx en collage af fundsted og art

Kommentarer

 • Sørg for at have en høfligt og venligt omgangstone.
 • Det forventes at brugerne kender til basal net-etikette og tilstræber sig at skrive saglige indlæg med relevans for emnet.
 • Kommentarer til observationer skal omhandle natur, fx artsbestemmelse eller andet relevant for arten eller artsgruppen. 
 • Kom ikke med ubegrundede beskyldninger eller indlæg der støtter ubegrundede beskyldninger.
 • Skriv ikke med STORT for at fremhæve dit indlæg.
 • En lukket tråd har overtrådt vores retningslinjer og det er ikke tilladt at fortsætte emnet/diskussionen i en ny tråd.
 • Hvis du har kommentarer til dine modererede eller slettede indlæg, skal du skrive til support@naturbasen.dk.
 • Hvis du vil reklamere for sine egne produkter eller sin egen kommercielle virksomhed, må du ikke bruge kommentarfelterne til dette. Du skal i stedet for købe en reklameplads.
 • Indlæg der har til hensigt at skade denne hjemmesides omdømme eller økonomi er ikke tilladt og indlægsholderen vil i yderste konsekvens blive afmeldt som bruger.
 • Spørgsmål og kommentarer om og til Naturbasen skal ikke stilles i kommentarfelterne, men til support@naturbasen.dk. Kommentarfelterne er forbeholdt dialog om observationerne.
 • Der forbeholdes ret til at slette indlæg/tråde der ikke overholder retningslinierne, samt til at deaktivere brugere ved brud på retningslinjerne.