Forum-arkiv

 Velkommen til arkivet

Her finder du arkiverede artikler og forumtråde fra Naturbasens nu lukkede hjemmeside "Danmarks Fugle og Natur".

Du kan benytte det nye forum "Artsbestemmelse", hvis du har brug for hjælp til identifikation af dyr, planter eller svampe fundet i Danmark.

Opret ny artsbestemmelse

13. december 2007

Ældgammel billesamling modtaget på NHMA

I 2002 blev en gammel billesamling indleveret til Naturhistorisk Museum i Århus af museets tidligere bestyrelsesformand Vagn Nedergaard Jørgensen (†). Samlingen var dog i en elendig forfatning og blev umiddelbart betragtet som kassabel: Glaslågene var beskadigede og talrige biller og nåle havde revet sig løs fra de mørnede korkunderlag. Efterfølgende har det dog vist sig muligt at tilbageføre mange af de løsrevne biller til de respektive etiketter, idet de fleste anfører et latinsk artsnavn. Hvor samlingen i øvrigt stammer fra, og hvorledes den er kommet Vagn Nedergaard i hænde, vides dog desværre ikke. Materialet omfatter i alt ca. 400 arter, som endnu fremstår forholdsvis intakte.

Den geografiske angivelse på de fleste etiketter i samlingen er Selandia (Sjælland). Der er endvidere enkelte, som anfører Dania, Holsatia, Jutlandia samt Havniæ (Danmark, Holsten, Jylland og København), hvilket understreger, at materialet hovedsagelig er dansk. En del udenlandske biller forefindes dog også, med angivelser som bl.a. Germania, Galliæ, Europa Australis, America, Africa, Guinea, India, Sumatra og Tranquebar. Desværre er samtlige etiketter uden datering. Teksten er på latin, hvilket tyder på, at de senest er forfattet i begyndelsen af 1800-tallet. Nomenklaturen er af tilsvarende ælde, idet de mest moderne arts- og slægtsnavne, som anvendes, er indført af Fabricius (1801) og Paykull (1811).

Desværre gives der også kun få personoplysninger på etiketterne. Ni etiketter anfører ded. Jacobsen, antagelig pastor Jacob Jacobsen (1786-1848), som virkede flere steder på Sjælland, mens fem etiketter anfører ded. Hornbek, antagelig doktor Hans B. Hornbech (1800-1870), og en enkelt ded. Prof. Colsmann, givetvis professor Johannes Colsmann (1771-1830). De nævnte personer vides at have ejet danske billesamlinger. Alle øvrige etiketter er uden samlernavn, men den ensartede håndskrift på de fleste tilhører givetvis én og samme person, som det dog endnu ikke har været muligt at indkredse.De fleste danske insektsamlinger fra slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet er i dag gået tabt. Det gælder bl.a. Morten Th. Brünnichs og Otto F. Müllers samlinger, som indeholdt værdifulde danske typedyr. Tabet skyldes ikke mindst, at Det Kongelige Museum i 1800-tallets første årtier kom i en stadig ringere forfatning, og da den unge J. C. Schiødte i 1842 blev ansat som underinspektør, var han dybt fortvivlet over, hvor lidt der på dette tidspunkt stod til at redde.

Et par undtagelser gives dog. J. C. Fabricius´ samling findes forholdsvis intakt på Statens Naturhistoriske Museum i København. Det skyldes paradoksalt nok, at Fabricius i sine senere år forlod København grundet de ringe forhold. Han bosatte sig i Kiel, og hovedparten af hans samling overgik hertil, men blev i 1960 tilbageført til København som permanent lån. Også Sehested & Tønder-Lunds store fællessamling er bevaret i København, idet grosserer Bernt Westermann frivilligt tilså netop denne samling, for at den ikke skulle gå tabt. Westermanns egen store insektsamling er ligeledes bevaret i København. De tre netop omtalte samlinger indeholder et stort antal uvurderlige typedyr.

Fælles for disse samlinger er dog, at de kun omfatter ganske få danske insekter. De består hovedsagelig af udenlandsk materiale, mens datidens samlinger af danske insekter stort set må anses for tabt. Den samling, der er dukket op på Naturhistorisk Museum i Århus, synes derfor ret enestående, idet den for mange billearters vedkommende omfatter nogle af de ældste danske eksemplarer, som er bevaret.

Bemærkelsesværdig er bl.a. en række sjællandske Månetorbister (Copris lunaris), en art som nu regnes for forsvundet her i landet. Også en Trehornet skarnbasse (Typhaeus typhoeus) fundet i Jylland er interessant. Samlingens ejer har antagelig byttet sig til dette enlige eksemplar. De ret få udenlandske biller i samlingen har som nævnt vidt forskellig geografisk oprindelse, hvilket ligeledes må tolkes derhen, at ejeren har byttet sig til dem.

Nedergaard havde bl.a. tilknytning til Aarhus Katedralskole, og en forklaring på den primært sjællandske samlings opdukken i Århus kan være, at katedralskolen under sin etablering midt i 1800-tallet faktisk fik skænket en insektsamling til skolebrug, en samling som nu er væk. Kan det mon være denne samling, som Nedergaard har villet redde fra tilintetgørelse? Det er en hypotese, som muligvis kan efterspores nærmere, men som ikke har kunnet afgøres endnu.Henriksen, K. L., 1921-1937: Oversigt over Dansk Entomologis Historie. – Ent. Meddr. Bd. 15.

Tolsgaard, S., 2007: En 200 år gammel dansk billesamling. – Bladloppen 26: 8-11. www.entoweb.dk...bladloppen.php


Foto: Udsnit af samlingen med gødningsbiller

De senest indberettede arter i Naturbasen: