Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Hougaard Larsen
    Foto: Henrik Hougaard Larsen
  • Fotograf: Henrik Hougaard Larsen
    Foto: Henrik Hougaard Larsen
  • Fotograf: Hans Henrik Larsen
    Foto: Hans Henrik Larsen

Kendetegn

: Natravnen har en længde på 25-28 cm og et vingefang på 52-58 cm. Fjerdragten er spraglet grå og sort og hannen har hvide pletter på vingerne og halen.

Sangen høres efter solnedgang og er en smuk monotom snurren med skiftende tonelejer. Kaldet er et klangfuldt "kryit".

I flugten er natravnen helt lydløs og akrobatisk med sidekast, stigninger og hurtige glid.

Natravn
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Aine Watters

Forveksling

: Når natravnes høres eller ses i den åbne fyrreskov kan den ikke forveksles med andre fuglearter.

Udbredelse

: Natravn var tidligere vidt udbredt i Danmark, men er gennem 1900-tallet forsvundet fra Fyn og store dele af Øst- og Sønderjylland. De tætteste bestande findes nu i Vest- og Nordjylland, med Thy som kerneområde. I det øvrige land findes kun enkelte få og spredte ynglepar.

Den yngler i hele Europa hvor der er egnede ynglehabitater.

Natravn - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Natravnen er en trækfugl som overvintrer i Øst- og Sydafrika. Fuglene ankommer til Danmark i midten af maj og forlader landet igen i august-september.

Tidsmæssig fordeling

af Natravn baseret på Naturbasens observationer:
Natravn - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Natravn - månedlig fordeling

Biologi

: Natravnen er inaktiv om dagen hvor den raster på jorden eller i et træ. Fjerdragten sørger for at kamuflere fuglen, så den er svær at opdage.

Om natten fanger den natsværmere og andre insekter i flugten. Den har store øjne tilpasset mørket og et meget bredt næb med stive børster til at fange og fastholde byttet med.

Natravnen har rede på jorden og er derfor ligeledes her afhængig af sin kamuflerende fjerdragt.

Levested

: Natravn ynglede tidligere på lyngheder, men i takt med hedens opdyrkning har arten skiftet ynglebiotop og træffes nu først og fremmest i åbne fyrreskove på tør og sandet bund. Yngleområdet skal være relativt åbent, men gerne med større træer, da dette betyder mange nataktive insekter, som udgør natravnens føde.

De senest indberettede arter i Naturbasen: